Projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu má za cieľ napomáhať rozvoju inovačných procesov prostredníctvom vzájomnej spolupráce malých a stredných podnikov s aktérmi kreatívneho priemyslu. Zároveň má vytvoriť lepšie podmienky pre tvorbu inovatívnych riešení subjektov pôsobiacich v kreatívnom priemysle, konkrétne v oblasti reklamy a marketingu, architektúry, informačných a komunikačných technológií a dizajnu, vrátane módneho dizajnu.

V rámci národného projektu Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje podporné aktivity, podujatia a materiály pre aktérov kreatívneho priemyslu, ale aj pre malé a stredné podniky, ktorým môžu kreatívci pomôcť pri naštartovaní inovačných procesov.

Zameranie aktivít

Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle
K dispozícii bude bezplatné poradenstvo v dvoch regionálnych konzultačných centrách. Informácie bude možné získať aj na odborných podujatiach, prostredníctvom publikácií, informačných materiálov, analýz a z web portálu. Podporované bude aj vytváranie kreatívnych sietí a klastrov.

Stimulácia inovačného procesu s využitím výstupov kreatívneho priemyslu
Podnietiť záujem mikro-, malých a stredných podnikov o inovácie umožnia kreatívne vouchere, vďaka ktorým budú môcť podniky využívať na mieru šité služby kreatívneho priemyslu.

Pomoc de minimis bude v rámci tohto národného projektu poskytovaná na základe Schémy na podporu kreatívneho priemyslu v zmysle aktuálnych dodatkov.

Schéma na podporu kreatívneho priemyslu v SR

Dodatok č. 6

Národný projekti je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.