Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Záujem o účasť na najbližšej aktualizačnej odbornej príprave môžete prejaviť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Po vyhlásení najbližšieho termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy Ministerstvom hospodárstva SR zašle SIEA informácie o mieste a čase konania odborne spôsobilej osobe elektronicky.

 

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania aktualizácie však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

 

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

18. – 19. september 2023

3. – 4. október 2022

4. – 5. apríl 2022

27. – 28. september 2021

7. – 8. september 2020

22. – 23. jún 2020

29. – 30. jún 2020

1. – 2. jún 2020 – termín bol zrušený

18. – 19. mája 2020 – termín bol zrušený

11. – 12. máj 2020 – termín bol zrušený

27. – 28. apríl 2020 – termín bol zrušený

27. – 28. máj 2019

23. – 24. apríl 2018

6. – 7. november 2017

24. – 25. apríl 2017

3. – 4. október 2016

4. – 5. november 2015

9. – 10. september 2015

3. – 4. jún 2015

4. – 5. máj 2015