Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby I

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vykonávateľom Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu 26. januára 2021.

Cieľom výzvy je poskytnúť finančný príspevok profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. Finančný príspevok poskytovaný v rámci tejto výzvy predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z.

Na výzvu je určená suma 6 000 000 EUR z prostriedkov Fondu na podporu športu. Oprávnené obdobie je na účely tejto výzvy vymedzené od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020.

Jeden profesionálny športový klub môže získať dotáciu do výšky 500 000 EUR.

Žiadosti je možné podávať od 27. 1. 2021 do 16. 2. 2021.

 

Žiadateľ predkladá žiadosť vrátane všetkých príloh:

a)     v listinnej forme na adresu vykonávateľa:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Žiadosť musí byť podpísaná v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom obdobnom registri preukazujúcom spôsob konania za žiadateľa. Uzavretú obálku so žiadosťou a požadovanými prílohami v listinnej forme je potrebné označiť „COVID-šport – neotvárať“; alebo

b)     v elektronickej forme prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk do elektronickej schránky vykonávateľa, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať za žiadateľa.

 

Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená webovom sídle Fondu na podporu športu: https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

Usmernenie k vyúčtovaniu poskytnutého príspevku bolo 6.5.2021 zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu športu: https://www.fondnapodporusportu.sk/aktuality/usmernenie-k-vyuctovaniu-poskytnuteho-prispevku-pre-profesionalne-sportove-kluby-v-ramci

 

Žiadatelia môžu komunikovať s vykonávateľom výzvy prostredníctvom e-mailu: sport@siea.gov.sk.