Dodávatelia energie

Dodávatelia energie majú zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje o celkovej vlastnej spotrebe je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), do modulu CVS. Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z.z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. c)

dodávateľ energie

31. marec

– príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z

– celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

POZNÁMKA: pre účely vyhlášky 13/2016 celkovou spotrebou energie sa pre dodávateľov energie rozumie celková spotreba bez technologickej vlastnej spotreby napr. vykurovanie administratívnych priestorov, príprava teplej vody pre zamestnancov, spotreba elektriny v administratívnych priestoroch, pohonné látky pre služobné motorové vozidlá.

2. Súbor údajov o svojich koncových odberateľoch

Údaje o koncových odberateľoch je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), do modulu OES. Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z.z.

§ 24 ods. 4

dodávateľ energie

31. marec

– príloha č. 3 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z

– súbor údajov o svojich koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce zúčtovacie obdobie

 Kontakt pre viac informácií:

de@siea.gov.sk

Ing. Viktor Medzihorský – 0905 624 784

Vyhodnotenie výsledkov zistených na základe poskytnutých údajov v MSEE súhrnne za Slovenskú republiku je publikované v Smerných číslach za energetiku za predošlý kaledárny rok, po verifikácii a uzávierke údajov.