Slovak Investment Holding, a.s.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako prevádzkovateľ Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), je zodpovedná za monitoring skutočnej spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Monitoring je realizovaný na základe uzatvorených zmlúv o úvere na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov) v zmysle:

Schémy štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov)
Integrovaný regionálny operačný program
Programové obdobie 2014-2020
Prioritná os č. 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ č. 4.1. Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov

Dlžník alebo Žiadateľ o úver je povinný zaregistrovať sa do MSEE vyplnením vstupného formulára. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na mailové adresy uvedené nižšie. Následne budú novým zadávateľom elektronicky zaslané prihlasovacie údaje do MSEE.

V zmysle zmluvy o úvere je potrebné poskytnúť:

  • energetický certifikát budovy po dokončení obnovy bytového domu (najneskôr do 30 dní po jeho vyhotovení)
  • údaje o skutočnej spotrebe energie na vykurovanie a energie na prípravu teplej vody (vrátane dokladov preukazujúcich túto reálnu spotrebu) za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred realizáciou obnovy a za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení obnovy bytového domu

Požadované údaje sa zadávajú prostredníctvom  vstupnej stránky do MSEE .

Informácie, ako postupovať pri vypĺňaní údajov, nájdete v návode zverejnenom tu.

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Monika Janotová – 0918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová – 0918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk