Slovak Investment Holding, a.s.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako prevádzkovateľ Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE), je zodpovedná za monitoring skutočnej spotreby tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Monitoring je realizovaný na základe uzatvorených zmlúv o úvere na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov) v zmysle:

Schémy štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov)
Integrovaný regionálny operačný program
Programové obdobie 2014-2020
Prioritná os č. 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ č. 4.1. Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov

Dlžník alebo Žiadateľ o úver je povinný zaregistrovať sa do MSEE vyplnením vstupného formulára. Vyplnený formulár je potrebné zaslať na mailové adresy uvedené nižšie. Následne budú novým zadávateľom elektronicky zaslané prihlasovacie údaje do MSEE.

Do MSEE je potrebné poskytnúť:

  • údaje o skutočnej spotrebe energie na vykurovanie a energie na prípravu teplej vody (vrátane dokladov preukazujúcich túto reálnu spotrebu) za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred realizáciou obnovy a za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení obnovy bytového domu

Požadované údaje sa zadávajú prostredníctvom  vstupnej stránky do MSEE .

Informácie, ako postupovať pri vypĺňaní údajov, nájdete v návode zverejnenom tu.

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Monika Janotová – 0918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová – 0918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk