Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2015

Robot, ktorý nahradil ľudí pri práci v stiesnených priestoroch pri inštalácii prevodoviek a pracuje vedľa nich. Kompresor zabezpečujúci vzduch prístrojom pre umelú ventiláciu pľúc a anestéziu. A virtuálny trenažér umožňujúci zážitkové tréningy pre odborníkov v oblasti priemyselnej výroby. To sú riešenia, ktoré získali najvyššie ocenenia ministra hospodárstva v troch kategóriách Inovativneho činu roka 2015.

O ocenenie, ktoré má propagovať inovatívne riešenia slovenských firiem z roku 2015, sa uchádzalo celkom 21 riešení. Tie najzaujímavejšie počas 9. ročníka súťaže vybrali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Úradu priemyselného vlastníctva SR, Zväzu priemyslu Slovenska a Slovenskej živnostenskej komory.

V zmysle štatútu súťaže boli ocenení autori troch najlepších riešení v troch kategóriách:

Výrobková inovácia – 10 prihlásených inovácií
Technologická inovácia – 4 prihlásené inovácie
Inovácia služby – 9 prihlásených inovácií

Výrobková inovácia

1.miesto

EKOM, spol. s r.o.  

Medicínsky kompresor DK 50 DI
Medicínsky kompresor DK 50 DI Invent produkuje čistý tlakový vzduch pre prístroje na umelú ventiláciu pľúc a anestéziu. Je riadený mikroprocesorom a obsahuje unikátnu jednotku pre úpravu vzduchu. Mobilný, kompaktný a modulárny výrobok má zníženú hladinu zvuku a originálny dizajn. Spoločnosť dodáva medicínske kompresory do vyše 70 štátov sveta.

2. miesto

VUKI (Výskumný ústav káblov a izolantov)  

Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi
Nové impregnanty sú určené na impregnáciu vinutí elektromotorov a transformátorov pre teplotnú triedu 180 °C. Vyznačujú sa nízkymi stratami.V zvýšenej miere spĺňajú protichodné požiadavky na dobré zatekanie pri súčasnej vysokej filmotvornosti pre vysoké spevnenie vinutia, ktoré sa dosahuje už pri jednorázovej aplikácii. Výhodou týchto progresívnych materiálov je aj eliminácia znečistenia samotných statorov, resp. rotorov, pretože odpadá nutnosť ich čistenia pri montáži.

3. miesto

KWD, s.r.o.

Banský koľajový žeriav DH 18
Mobilný koľajový žeriav DH 18 je určený na manipuláciu s ťažkými bremenami a servisné práce v priestorovo obmedzených podzemných prevádzkach a baniach. Má originálnu koncepciu, účelový dizajn a unikátny spôsob pojazdu stroja. Stroj, ktorý sa vyrába na zákazku, respektíve v malých sériách, minimalizuje rizikovú prácu v nebezpečných podmienkach. Technické riešenie hlavných uzlov je pripravené podľa najnovších poznatkov vedy a techniky, zabezpečuje variabilitu pracovných nástrojov. Zariadenie spĺňa prísne emisné, hygienické a environmentálne kritériá.

 

INNOV8, s.r.o. 
ERGOVIA E-rgo 50
E-RGO 50 je nástroj vyvinutý na meranie síl, ktoré zaťažujú horné končatiny. Slúži na ergonomické posúdenie procesov a prepočet celotelového zaťaženia na pracovisku. Umožňuje testovanie zákonných požiadaviek a procesných obmedzení. Používa sa vo výskume v oblasti ergonómie a pracovného lekárstva. Pomájha pri návrhovaní optimálneho výkonu na pracovisku. Záujem o výrobok prejavili mnohé domáce, ale hlavne zahraničné vývojové a výrobné spoločnosti.

Technologická inovácia

1. miesto

MATADOR Industries, a.s.
Aplikácia kolaboratívneho robota

Koloratívny robot z dielne Matador Industries už nemusí byť kvôli bezpečnosti uzatvorený v klietke, ale môže pracovať priamo vedľa človeka pri zachovaní všetkých bezpečnostných štandardov. Na Slovensku sa jedná o jedno z prvých riešení Industry 4.0. spoločnosť ho nasadila ako prvá firma v strednej a východnej Európe a zároveň aj ako prvá firma v celom koncerne Volkswagen.

 

2. miesto

Patent Pending, s.r.o.  
Zariadenie na dávkovanie a predaj nebalených pekárenských výrobkov
Automatické zariadenie je určené, pre predajne nebaleného pečiva. Zákazník už nebude  musieť pečivo naberať rukami. Po stlačení tlačidla mu automat pečivo nadávkuje do vrecka a vytlačí čiarový kód. Zabezpečí sa tak vyššia hygiena pri predaji.

Inovácia služby

1. miesto

CEIT, a.s.
Virtuálny trenažér
Virtuálny trenažér slúži najmä na školenia zamestnancov priemyselných podnikov formou zážitkových tréningov. Aktuálne ho využívajú napríklad v automobilovom závode Volkswagen Slovakia či Škoda Auto na tréning operátorov údržby. Trenažér prenáša prostredie reálnej robotickej bunky do virtuálneho prostredia. Tréning tak možno realizovať na malom priestore a nie je nutné kvôli nemu postaviť samostatnú robotickú bunku. Virtuálny trenažér je využiteľný v akejkoľvek oblasti priemyselnej výroby.

 

2. miesto

Slovenská legálna metrológia, n.o.  

Metrologická kontrola vážiacich zariadení využitím aplikácie
Inovatívne a originálne riešenie metrologickej kontroly vážiacich zariadení zabezpečuje používateľsky príťažlivý automatizovaný proces s využitím tabletov s dotykovým ovládaním. Elektronizácia procesu zvýšila efektivitu, transparentnosť dokumentovania procesu, automatizáciu výpočtov a vyhodnotenia. Eliminovala subjektívne chyby a zjednotlila vydávané dokumenty. Archivácia dokumentuje priebeh a výsledky pre vlastné a kontrolné účely. V porovnaní s konzervatívnym prístupom v okolitých krajinách je to jedinečné riešenie.

3. miesto

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.  

Výučbový portál e-learning
Výučbový portál e-learning umožňuje celoživotné vzdelávanie medzinárodných zváračských inžinierov,  technológov a špecialistov. Využíva nový prístup k informáciám v oblasti materiálov a ich správania sa pri zváraní, navrhovania zváraných konštrukcií, výroby a inžinierskych aplikácií a zváracích procesov.

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ATTACK, s.r.o. Splyňovací kotol ATTACK 25 SLX Lambda Touch
B&B brothers s.r.o. Drevený kolotoč Galileo
BJ Energy s.r.o. Kompaktná modulárna peletovacia jednotka s prstencovým peletovacím lisom
EKOM spol.s.r.o. Medicínsky kompresor DK 50 DI
INNOV8, s.r.o. ERGOVIA E-rgo 50 – meranie síl zaťažujúcich horné končatiny
JAMP, s.r.o. Vretenová kosačka s hydraulickým pohonom a centrálnym odsávaním
K W D s.r.o. Banský koľajový žeriav DH 18
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Kuchynské utierky Tento Extra Strong
Slovenská technická univerzita Malý ľahký terénny elektromobil s progresívnym elektrickým energetickým systémom
Technická univerzita vo Zvolene Drvič nežiaducich nárastov LD 2000
Pôdna fréza LF 1000
VUKI a.s. Nové impregnanty s tixotropnou úpravou nanomateriálmi

 

 

Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Pavol Figura Plynulá prevodovka
Pavol Figura Zubové čerpadlo s plynule meniteľným výstupným prietokom
MATADOR Industries, a.s. Aplikácia kolaboratívneho robota
Patent Pending, s.r.o. Zariadenie na dávkovanie a predaj nebalených pekárenských výrobkov

Inovácia služby

Súťažiaci Súťažný návrh
CEIT, a.s. Virtuálny trenažér
Ľubomír Lisý Použitie epigenetickej liečby pri liečbe sklerózy multiplex
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Výučbový portál e-learning – vzdelávanie vyššieho odborného personálu vo zváraní pomocou dištančnej formy vzdelávania
ReDiDa FIRMONOS – reklama v neustálom pohybe
Slovenská legálna metrológia, n.o. Metrologická kontrola vážiacich zariadení využitím aplikácie OVAH
SPOKOJNOSŤ,n.o. Sociálna škôlka
Univerzitná nemocnica Bratislava Použitie epigenetickej liečby pri liečbe sklerózy multiplex
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Použitie epigenetickej liečby pri liečbe sklerózy multiplex
ZAP SR  SPICE (Student program of integrated company education)

 Mediálny partner:
HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png

Články o ocenených inovatívnych aktivitách:

Inovatívne ceny brali virtuálny trenažér aj špeciálny robot, Hospodárske noviny 25.5.2016

My sme tí, ktorí ľuďom pomáhame dýchaťHospodárske noviny 27.5.2016

Trenažér vycvičí ľudí na inej úrovniHospodárske noviny 27.5.2016

Víťazného robota sme nasadili na montáž automatických prevodoviekHospodárske noviny 27.5.2016