online, Bratislava

Pozvánka na októbrové klastrové doobedie

SIEA obnovuje tradíciu klastrových doobedí a pozýva zástupcov klastrov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 21.10.2021.  

Cieľom pripravovaných podujatí je iniciovať diskusie k otázkam, ktoré sú pre klastre dôležité smerom od „policy makerov“ ku klastrovým manažérom, a zároveň poskytnúť aktuálne informácie z rôznych oblastí, ktoré ovplyvňujú alebo budú ovplyvňovať život a fungovanie klastrov v blízkej budúcnosti. Na stretnutiach bude príležitosť definovať nové očakávania a spoločne diskutovať, ako veci posúvať dopredu a robiť ich efektívnejšie.

Program stretnutí nebude napĺňaný len novinkami a informáciami z oblasti „živých“ alebo pripravovaných projektov. Ambíciou SIEA je priniesť aj pridanú hodnotu v oblasti vzdelávania. Charakter výberu tém bude determinovaný aktuálnymi požiadavkami klastrov.

V rámci medzinárodného projektu ClusterFY vznikla, aj pre tento účel, aktívna skupina stakeholderov „Cluster Stakeholder Group“, ktorá prispela aj do tvorby nástrojov pre podporu klastrov na Slovensku. Jej stretnutia sú plánované raz štvrťročne.

Najbližšie tohtoročné stretnutie sa uskutoční 21.10. 2021 prezenčnou ako aj online formou účasti. Súčasťou bude aj prezentácia riaditeľa sekcie inovácií Artura Bobovnického s názvom „Aktuálne trendy v oblasti prelínania humanity a technológií“.

Pre ďalšie stretnutia sa pripravujú témy ako napríklad „Vodík v mobilite“, „Potraviny“, „Nové materiály“. V závere roku je zámer informovať aj o výsledkoch certifikácie klastrov prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) a o výstupoch  pracovných skupín za Slovensko v oblasti digitálnej a zelenej transformácie a pri budovaní odolnosti.

Kontakt pre podrobnejšie informácie o aktivitách „Cluster Stakeholder Group“: vladimir.borza@siea.gov.sk

Témy stretnutia Cluster Stakeholder Group 21.10.2021

PROJEKTY NA PODPORU KLASTROV

  • Medzinárodný projekt ClusterFy pokračuje s novými úlohami, (V. Borza, A.Vavrdová /SIEA)

TRENDY V HOSPODÁRSTVE:

  • Aktuálne trendy v oblasti prelínania humanity a technológií (A. Bobovnický/SIEA)

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

  • Aktuálne poznatky z programového obdobia a podporných programov (zástupcovia MH SR)
  • Informácie k projektu Interreg Europe INNO INDUSTRY a ďalším (P. Pazerini /SBA)
  • Informácie o príprave a programovom obsahu medzinárodnej konferencie ENERGOFUTURA 2022 (T. Novotný/NEK)