Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2009“

V treťom ročníku súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2009“ si ocenenie v štyroch kategóriách prevzali spoločnosti  VUKI a.s.,Bratislava, Považská cementáreň a.s. Ladce, SLCP Consulting, s.r.o.,Žilina a VUJE, a.s., Trnava.

Vyhodnotenie súťaže, ktorú pripravilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, sa uskutočnilo 25. mája 2010 počas slávnostného večera pri príležitosti udeľovania ocenení pre najlepšie výstavné exponáty na 17. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre. Víťazi v každej kategórii okrem diplomu a vecnej ceny v podobe sklenenej plastiky získali aj finančnú odmenu v hodnote 3 300 €.

Podujatie, ktoré je súčasťou Inovačnej politiky SR na roky 2008-2010, má za cieľ propagovať inovačné aktivity a povzbudiť domáce podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám.

V roku 2009 sa súťažilo o Cenu ministra hospodárstva SR v štyroch kategóriách. Ku kategóriám výrobková inovácia (inovácia produktov), technologická inovácia (inovácia procesov), inovácia služieb pribudla nová kategória medzinárodná kooperácia. Cieľom ocenenia v tejto oblasti je podnietiť a motivovať rozvoj inovácii s využitím užšej spolupráce slovenských a zahraničných subjektov.

V zmysle Štatútu súťaže Hodnotiaca komisia všestranne posúdila predložených 21 prihlášok a navrhla ministrovi hospodárstva oceniť vždy jedno riešenie v každej súťažnej kategórii.

Ocenené projekty v súťaži „Inovatívny čin roka 2009“

Výrobková inovácia

VUKI a.s. – za inováciu: „Silové a signálne bezhalogénové káble LOCA“

Pre reaktory jadrových elektrární typu VVER 440 je požadovaná životnosť káblov 40 rokov pre teploty prevádzky 60°C a pri havárii 127°C. Musia vyhovieť podmienkam LOCA havárie, odolnosti voči ionizačnému žiareniu, bezpečnosti v požiari, nesmú obsahovať škodliviny, musia mať zníženú navĺhavosť. Vývoj bol úspešný, certifikáty boli vydané na základe úspešných skúšok.

Ocenení predstavitelia spoločnosti VUKI, a.s.

Technologická inovácia

Považská cementáreň a.s. Ladce – za inováciu „Technológia znižovania škodlivých CrVI (chrómanov) v cementoch“

Inovatívna technológia znižovania škodlivých chrómanov CrVI v portlandských cementoch je založená na primárnom znižovaní obsahov chrómu vo vstupných surovinách, na znižovaní jeho obsahu pri výpale cementárskeho slinku v peci a to riadeným vytváraním lokálnych redukčných atmosfér resp. redukujúcimi látkami zo spaľovaných alternatívnych palív na báze odpadov a najmä živočíšnej a rastlinnej biomasy a na prídavkoch znižujúceho aditíva, ktoré sa vyrába na báze odpadov z výroby do cementov v procese mletia alebo pri balení cementov.

Ocenení predstavitelia spoločnosti Považská cementáreň a.s. Ladce

Inovácia služieb

SLCP Consulting, s.r.o. – za inováciu „Simulačná hra MILK RUN“

MILK RUN je bezkonkurenčnou verziou simulačnej hry, ktorá presne kopíruje niektoré procesy objednávateľa na malom priestore a v časovom rámci niekoľkých hodín. Cieľom simulačnej hry prostredníctvom „praktického zážitku“ a „priamym“ zoznámením sa s princípmi hry je kvalifikovane oboznámiť účastníkov s postupmi, ktoré postupne zlepšujú pochopenie simulovaných procesov a získať teoretickú, ale aj praktickú základňu pre implementáciu princípov vyplývajúcich zo simulačnej hry Supplier MILK RUN vo vlastnom podniku dodávateľa.

Ocenení predstavitelia spoločnosti SLCP Consulting, s.r.o.

Medzinárodná kooperácia

VUJE, a.s. – za inováciu „Projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky jadrovej elektrárne Pakš“

Nakoľko v súčasnosti končí pôvodným projektom predpokladaná doba prevádzkovania viacerých jadrových elektrární v Európe a vo svete je problematika bezpečného ďalšieho dlhodobého prevádzkovania elektrární veľmi aktuálna. VUJE a.s. v spolupráci s maďarskou firmou VEIKI Budapešť riešilo projekt preukázania možnosti dlhodobého prevádzkovania jadrovej elektrárne Pakš, ktorej projektom predpokladaná prevádzková doba končí v roku 2014. Realizáciou tohto projektu sa overia možnosti ďalšieho prevádzkovania 440 MW jadrových blokov s minimálnymi investičnými nákladmi.

Ocenení predstavitelia spoločnosti VUJE, a.s

Zoznam prihlásených účastníkov

Výrobková inovácia

Súťažiaci Predmet súťaže
CEIT SK, s.r.o. Autonómny logistický ťahač
ELMOS – Vanek s.r.o Linka na spracovanie použitých olejových filtrov „OTTO2008“
Fruit Distillery Cooperation, s.r.o. Odrodové ovocné destiláty
mSolutions s.r.o SmartGridCell – zariadenie na inteligentné meranie spotrebovaných energií s možnosťou kontroly v reálnom čase
Niko invest s.r.o. MGU stavebný systém – budovy bez nákladov na kúrenie
SEAK Elektronický regulátor na plynulú zmenu výkonu výbojky svietidla verejného  osvetlenia
VUKI a.s. Silové a signálne bezhalogénové káble LOCA
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Anorganický prípravok s antimikrobiálnou aktivitou – BIOSTAT

Technologická inovácia

Súťažiaci Predmet súťaže
INTERGEO, a.s. Relaxačno–športový areál využívajúci tepelné čerpadlo voda-voda ako zdroj bezemisného a bezobslužného ohrevu vody, vykurovania a chladenia
K W D  s.r.o. Prístavné mobilné zariadenie na vykladanie oxidu hlinitého a plnenie železničných vagónov
LESY SR š.p., OZ Semenoles Využitie vedľajších produktov lúštenia
mSolutions s.r.o. mEncrypt API – programovacie rozhranie pre vývoj bezpečných mobilných aplikácií
Považská cementáreň a.s. Ladce Technológia znižovania škodlivých CrVI v cementoch
Roil Trade s.r.o. Metóda Blowdec ako súčasť mobilnej technologickej jednotky
VUJE, a.s. Dynamická analýza vnútroreaktorových častí reaktora VVER 440/V213 pri LOCA havárii

Inovácia služby

Súťažiaci Predmet súťaže
Klaster TURIEC – Združenie cestovného ruchu SKIPAS TURIEC
mSolutions s.r.o. mTicketing – predaj lístkov  prostredníctvom mobilných telefónov
SLCP Consulting, s.r.o. Simulačná hra MILK RUN
TALIANSKO – SLOVENSKÁ OBCHODNÁ KOMORA ITALOBLOG

Medzinárodná kooperácia

Súťažiaci Predmet súťaže
mSolutions s.r.o. iTrack eCall – riešenie na monitoring automobilov a vysielanie núdzového signálu pri dopravnej nehode
VUJE, a.s. Projekt dlhodobej bezpečnej prevádzky JE Pakš