Energetický audítor

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti energetického audítora. »»

Technické minimum

Základné technické požiadavky pre energetických audítorov z oblasti technickej termomechaniky »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Nové pravidlá pre odbornú spôsobilosť na výkon činnosti energetického audítora od 1.1.2021

Prinášame Vám prehľad zmien pravidiel na výkon činnosti energetického audítora, ktoré vyplývajú zo schválenia zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. »»

Informácia o určovaní ukazovateľov pre výzvu OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Napriek mnohým všeobecne zaužívaným technickým postupom je v praxi niekedy potrebné akceptovať špecifické prístupy. Jedným z nich je aj určovanie hodnôt pre ukazovatele projektov, na ktoré sa žiada financovanie z verejných zdrojov. V prípade projektov zameraných na využívanie zariadení na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla sú vo výzve vyhlásenej 18. decembra 2019 (OPKZP-PO4-SC451-2019-60) určené 4 ukazovatele. Detailnejší popis je uvedený v nasledujúcom texte.»»

Hodnotenie energetickej náročnosti – energetické audity

Aké sú požiadavky na energetické audity podľa smernice o energetických službách, podľa smernice o energetickej efektívnosti a čo prinesie návrh revízie smernice o energetickej efektívnosti? »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

Dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Smernica o Energetickej hospodárnosti budov

Kľúčovým cieľom tejto smernice je spustenie a podpora obnovy budov vrátane prechodu na vykurovacie systémy bez emisií nakoľko dekarbonizácia fondu budov Únie si vyžaduje energetickú obnovu vo veľkom rozsahu. Vymedzenie jednotlivých článok smernice nájdete v príspevku »»

Ako postupovať pri vypracovaní energetického auditu verejnej budovy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala odporúčanie na spracovanie energetického auditu verejnej budovy »»