Tepelná mapa Slovenskej republiky

Informácie o lokalitách, kde sa využívajú a kde by bolo možné využiť systémy centralizovaného zásobovania teplom (CZT), sú k dispozícii vďaka elektronickej tepelnej mape Slovenskej republiky. Využívajú sa pritom údaje zhromaždené v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti.

Mapu pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je prevádzkovateľom monitorovacieho systému. Podrobné náležitosti, čo má mapa obsahovať, sú uvedené v § 6 odsek 5) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti. Podnet k vzniku tepelných máp jednotlivých členských štátov Európskej komisie dala európska legislatíva, konkrétne smernica EÚ o energetickej efektívnosti 2012/27/EU.

Mapy majú napomôcť k tomu, aby mali záujemcovia o investovanie v tejto oblasti dostupné informácie o lokalitách, kde je vhodné v budúcnosti uvažovať o zavedení systémov CZT, ktoré sú považované za efektívny spôsob zabezpečovania tepla a teplej vody. Na Slovensku, ktoré má v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ rozvinuté systémy CZT, mapa slúži predovšetkým na identifikovanie území, na ktorých je možné a efektívne zabezpečovať teplo prostredníctvom vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, obnoviteľných zdrojov energie a využívanie tepla z priemyselných procesov na vykurovanie a chladenie.

V mape sú prostredníctvom jednotlivých vrstiev zobrazené oblasti, kde sa spotrebúva teplo a chlad v priemyselných zónach, ale aj v obciach a mestách s väčšou zastavanosťou územia. Mapa sumarizuje aj informácie o existujúcej infraštruktúre CZT a zariadeniach na výrobu elektriny s celkovou ročnou výrobou elektriny väčšou ako 20 GWh, spaľovniach odpadov a zariadeniach na kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

Údaje sú priebežne aktualizované. Nové údaje sa spravidla spracovávajú potom, čo ich poskytovatelia v zmysle platnej legislatívy dodajú do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Číselné údaje zobrazované v detaile sú prístupné až po ich schválení, t. j. kontrole a uzavretí reportov evidovaných v monitorovacom systéme. V čase prebiehajúcich úprav môžu byť niektoré moduly krátkodobo nedostupné. Ukončenie spracovania reportov KVET je plánované v mesiaci júl 2016.

Ako používať tepelnú mapu

Tepelná mapa je nadstavbovým modulom Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Pracuje s vybranými údajmi, ktoré nie sú predmetom ochrany údajov alebo obchodného tajomstva poskytovateľov. Informácie sú zobrazované prostredníctvom viacerých mapových vrstiev, ktoré je možné ľubovoľne kombinovať. Mapa využíva aktuálne mapové podklady Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ). Prepojenie je zabezpečené on-line. V prípade kombinovania jednotlivých vrstiev a pri častej zmene mierky sa môžu v ojedinelých prípadoch zobrazovať ružové plochy. To signalizuje, že mapový základ nebol ešte prevzatý z mapového servera GKÚ. Vtedy je vhodné použiť klávesu F5 pre aktualizáciu mapy. Na zrýchlení časovej odozvy sa pracuje.

Aké mapové vrstvy sú k dispozícii

  • Obce so spotrebou tepla nad 20 GWh
  • Elektrárne, spaľovne odpadu a zariadenia na výrobu tepla a chladu, vrátane informácií, ako je napríklad názov správcu, názov zariadenia, adresa a inštalovaný výkon
  • Kombinovaná výroba elektriny a tepla – prehľad o veľkosti produkcie elektriny a tepla v MWh podľa krajov a okresov
  • Spotreba tepla v budovách – spotreba tepla v budovách podľa krajov, okresov a obcí
  • Prevádzkovatelia rozvodov – identifikácia konkrétnych prevádzkovateľov rozvodov

tepelna_mapa_a_legenda.png

Ako s mapou pracovať

Mapu je možné postupne zmenšovať a zväčšovať prostredníctvom kliknutia alebo skrolovaním myškou až po zobrazenie detailu s možnosťou rozoznávania ulíc v obciach.
Užívateľ si môže zvoliť jednotlivé mapové vrstvy prostredníctvom menu v ľavom hornom rohu. K dispozícii je aj legenda vysvetľujúca farebnú škálu alebo význam zobrazovaných farebných ikon.
Mapa prostredníctvom ikon zobrazuje aj sídla a podrobnejšie informácie o prevádzkach. Detail s konkrétnymi informáciami je možné získať po kliknutí na ikony. Ikony sú viazané na konkrétne adresy. Pri zapnutí viacerých vrstiev sa môžu ikony prekrývať.

tepelna_mapa_AB.png

 Ďalšie funkčné prvky

– Pohyb po mape (posúva mapu po stlačení ľavého tlačítka v oboch osiach)
– Priblíženie oblasti označením (zväčší mierku mapy o jeden krok)
– Identifikuj polohu (zobrazí katastrálne územie obce po kliknutí myškou na mape)
– Meranie vzdialeností (polygón sa ukončuje dvojklikom)
– Meranie oblastí (plošný polygón v km2, ukončuje sa dvojklikom)
– Tlač mapy
– Zobraziť celú mapu (návrat na základné zobrazenie celej republiky na obrazovke)