Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Záujem o účasť na najbližšej aktualizačnej odbornej príprave môžete prejaviť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Po vyhlásení najbližšieho termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy Ministerstvom hospodárstva SR zašle SIEA informácie o mieste a čase konania odborne spôsobilej osobe elektronicky.

 

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania aktualizácie však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

6. – 7. novembra 2023

6. – 7. júna 2022

28. – 29. júna 2021

12. – 13. apríla 2021 – termín bol zrušený

7. – 8. júla 2020

20. – 21. apríla 2020 – termín bol zrušený

7. – 8. október 2019

27. – 28. november 2018

6. – 7. jún 2017

29. – 30. november 2016

11. – 12. apríl 2016

13. – 14. október 2015

28. – 29. apríl 2015