Informácie o príjemcoch

2017

Názov projektu:
Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť

Kód podprojektu:
Podprojekt D4.4C.01

 

Názov príjemcu:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s

 

Adresa:
Tomášikova 22, Bratislava

 

Schválená výška grantu:
26 296 000,- EUR.

 

Cieľ opatrenia:
Cieľom podprojektu D4.4C.01 je demontáž systémov a zariadení umiestnených v kontrolovanom pásme Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) v súlade s Nariadením Rady (EURATOM) č. 1368/2013 čl.2 bod 2b) písm. ii. Ide o činnosti, ktoré neboli zahrnuté do rozsahu predchádzajúcich projektov súvisiacich s demontážnymi prácami v kontrolovanom pásme JE V1, a to najmä o vypracovanie potrebnej dokumentácie, získanie potrebných povolení, vyprázdnenie systémov, odstránenie a fixácia kalov, dekontaminácia, demontáž a fragmentácia systémov, komponentov a zariadení, vrátane ich triedenia.

 

Účinnosť zmluvy:
12.9.2017

Program Bohunice je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

logo_EU.png