Program medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael

Zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými subjektmi na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je cieľom programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael.

Výzvy  na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a v štáte Izrael sú pripravované na základe „Dohody medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja“, ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Poskytovateľom dotácie v rámci programu medzinárodnej spolupráce Inovácie pre Slovensko a Izrael je Ministerstvo hospodárstva SR.

Štátna pomoc pre slovenských partnerov spoločných projektov je poskytovaná formou dotácie.