Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti prijímateľmi investičnej pomoci

Prijímatelia investičnej pomoci udeľujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky súhlas na poskytovanie informácií známych z úradnej činnosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, resp. prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa § 25 písm. a) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie k investičnej pomoci v zmysle Vyhlášky MH SR č. 187/2018 uvádza webové sídlo Ministerstva hospodárstva SR na adrese: www.mhsr.sk/podpora-investicii/podpora-investicii/investicna-pomoc

Prevádzkovateľ monitorovacieho systému energetickej efektívnosti preferuje uzatvorenie tzv. „dobrovoľnej dohody“, ktorá môže presne definovať spôsob a minimálny rozsah poskytnutých údajov ako aj benefity vyplývajúce z takejto dohody medzi MH SR a prijímateľom investičnej pomoci. V prípade záujmu pomôcť Slovenskej republike pri plnení plánu úspor prosíme kontaktujte MH SR, Odbor medzinárodných vzťahov v energetike.

 

Údaje je možné poskytnúť aj priamo bez uzatvorenej tzv. „dobrovoľnej dohody“ vyplnením nasledujúceho formulára:

Súbor údajov investičná pomoc (XLS)

Vyplnený formulár zašlite na adresu: priemysel@siea.gov.sk

Kontakt pre viac informácií:

priemysel@siea.gov.sk