Klastrové iniciatívy pôsobiace na Slovensku

Klaster je definovaný ako geograficky blízka skupina prepojených firiem a asociovaných inštitúcií v určitej oblasti spojených spoločnými, ale aj rozdielmi črtami. Slovenská inovačná a energetická agentúra sa od roku 2007 systematicky podieľa  na vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj priemyselných klastrových iniciatív, na príprave a zabezpečovaní ich podpory, zapájaní do medzinárodných štruktúr  a projektov a v posledných desiatich rokoch pomáha aj pri medzinárodnej certifikácii klastrov, vrátane  zabezpečenia  podporných nástrojov na pokrytie nákladov spojených s týmto procesom.  

 

Finančné podporné nástroje

V rokoch 2013 a 2014 podporilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom dotácií pre priemyselné klastre  realizáciu projektov, ktoré prispeli k zefektívneniu vzájomnej spolupráce, rozvoju expertných činností a k lepšej prezentácii priemyselných klastrových organizácií doma i v zahraničí. Vykonávateľom pomoci bola v uvedených rokoch SIEA.

V roku 2020 bola obdobná podpora priemyselných klastrov realizovaná prostredníctvom výziev pripravených podľa Schémy na podporu sieťovania podnikov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Tieto výzvy pripravilo MH SR v spolupráci s pracovnou skupinou pozostávajúcou zo zástupcov SIEA, Únie klastrov Slovenska a reprezentantov priemyselných klastrov.

Medzinárodné projekty z oblasti podpory klastrov, na ktorých participovala SIEA

Medzinárodná certifikácia klastrov

V rámci medzinárodných a národných projektov, na ktorých spolupracuje expertný tím SIEA , sa môžu klastre od roku 2011 zúčastňovať hodnotenia (benchmarkingu) podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA). Majú tak možnosť získať  bronzový, strieborný alebo zlatý certifikát excelencie.

Podrobnejšie informácie o certifikácii klastrov

Slovenský klastrový monitor

Slovenský klastrový monitor je virtuálny priestor vytvorený v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej republiky. Je určený na prezentovanie klastrových organizácií ako relevantných partnerov pre orgány štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy. Demonštruje význam vplyvu klastrov na sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska a jeho regiónov a zhromažďuje dáta pre prípravu podkladov pre národné klastrové politiky. Súčasne prináša aktuálne informácie a novinky, prezentuje podporné programy a schémy v gescii Ministerstva hospodárstva SR, poskytuje priestor pre odborné diskusie, a rovnako ponúka možnosti pre väčšiu mieru propagácie vlastných aktivít.