Klastrové iniciatívy pôsobiace na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa od roku 2007 systematicky podieľa vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj klastrových iniciatív, na príprave  a zabezpečovaní ich podpory a v poslených rokoch i na ich hodnotení. Klaster je definovaný ako geograficky blízka skupina prepojených firiem a asociovaných inštitúcií v určitej oblasti spojených spoločnými, ale aj rozdielmi črtami. Na Slovensku pôsobia klastrové iniciatívy v oblasti technológií a cestrovného ruchu.

Rámec podpory klastrov

V roku 2013 začalo prostredníctvom dotácií pre priemyselné klastre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podporovať realizáciu projektov neinvestičného charakteru obsahujúcich jednu alebo viacero z nasledujúcich aktivít:

  • vzdelávanie organizované priemyselnými klastrami alebo vzdelávanie členov priemyselných klastrov
  • (workshopy, konferencie, semináre, špecializované vzdelávacie aktivity),
  • prezentácia priemyselných klastrov a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti
  • na informačných podujatiach a výstavách,
  • tvorba spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, stratégie priemyselných
  • klastrov a expertné činnosti,
  • účasť priemyselných klastrov v medzinárodných projektov a sieťach.

Podpora rozvoja klastrov v Slovenskej republike je legislatívne čiastočne riešená len v prípade cestovného ruchu prostredníctvom zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2011. Zákon explicitne neuvádza ako aktérov „klastre”, ale definované typy združení.

Medzinárodné projekty z oblasti podpory klastrov, na ktorých paticipovala SIEA

Hodnotenie klastrov

V rámci medzinárodných projektov sa v minulom období podrobila veľká skupina klastrov hodnoteniu (benchmarkingu) podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s nasledujúcimi výsledkami:

Držiteľ zlatého certifikátu

Košice IT Valley (2015)

Držitelia bronzového certifikátu:

• 1. Slovenský strojársky klaster, Detva
• Klaster AT+R, Prešov
• Automotiv Cluster Slovakia, Trnava
• IT Valley, Košice
• Národný energetický klaster – NEK, Bratislava
• Slovak Plastic Cluster, Nitra
• BITTERAP, Košice
• Elektrotechnický klaster – Západné Slovensko, Galanta
• In Tech, Žiar nad Hronom
• Z@ict, Žilina

• Klaster Liptov, Liptovský Mikuláš
• Klaster Orava, dolný Kubín
• Klaster Horehronie o.o.c.r., Mýto pod Ďumbierom
• OOCR Dudince, Dudince

V rámci projektu ClusterFY a riešenia národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky v rámci Operačného programu Výskum a inovácie sa realizuje ďalšie kolo certifikácie klastrov a recertifikácia súčasných držiteľov „bronz a gold label” podľa metodiky ESCA.