Manažér v elektroenergetike

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti manažéra v elektroenergetike. »»

Nariadenie EÚ 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou

Zámerom nariadenia je stanoviť pravidlá na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s elektrinou. »»

Nariadenie EÚ 2019/942 o zriadení Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Cieľom nariadenia je zriadenie Agentúry Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), ktorej sídlom je Ľubľana v Slovinsku. »»

Nariadenie EÚ 2019/941 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie

Zámerom nariadenia o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie je prispieť k plneniu cieľov energetickej únie, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú energetická bezpečnosť, solidarita, dôvera a ambiciózna politika v oblasti klímy. »»

Smernica EÚ 2019/944 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou

Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných a transparentných cien energie a nákladov pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a hladkého prechodu na udržateľný nízkouhlíkový energetický systém. »»