Aktualizačná odborná príprava na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 28/2012 z 27. novembra 2012 Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu pre odborne spôsobilé osoby na pravidelnú kontrolu klimatizačných systémov, zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Záujem o účasť na najbližšej aktualizačnej odbornej príprave môžete prejaviť zaslaním vyplneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Po vyhlásení najbližšieho termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy zašle SIEA informácie o mieste a čase konania odborne spôsobilej osobe elektronicky.

 

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania aktualizácie však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Účasť na aktualizačnej odbornej príprave je bezplatná. Podmienkou účasti je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 9 Zákona č.  314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

19. – 20. septembra 2023

21. novembra 2022

18. novembra 2021

2. – 15. novembra 2020

22. mája 2019

26. júna 2018

5. decembra 2017

7. decembra 2016

7. decembra 2015