Ukončené medzinárodné projekty, na ktorých sa podieľala SIEA

ODYSSEE-MURE 2018 

Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2018 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

Craft Edu Logo

CraftEdu

Cieľom projektu CraftEdu je vybudovanie udržateľnej národnej kvalifikačnej a vzdelávacej schémy pre stavebné remeselné povolania v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

TOGETHER

Hlavným cieľom projektu TOGETHER (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je podporiť samosprávy, aby prijali také riadiace opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti pri správe svojich budov a infraštruktúry, vďaka ktorým pri prijateľnej návratnosti prípadných investícií dosiahnu úsporu energie a tým aj finančných zdrojov v ich verejnom rozpočte

INCI NZEB & EMMA  

Cieľom projektu je pomôcť pri nastavovaní regulácie súvisiacej so štandardami budov s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB) nákladovo efektívnym spôsobom prostredníctvom výmeny skúseností a zvýšením inštitucionálnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom.

START2ACT 

Cieľom projektu START2ACT je napomáhať k znižovaniu spotreby energie prostredníctvom zmien správania sa zamestnancov v malých, stredných a začínajúcich podnikoch, a tak znižovať náklady na pracovisku.

ODYSEE-MURE 2012

Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2012 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

BUILD UP SKILLS – STAVEDU

Cieľom projektu BUILD UP SKILLS – STAVEDU je vytvoriť národnú kvalifikačnú a vzdelávaciu schému pre remeselné a inštalatérske profesie na stavbách súvisiace s energetickou efektívnosťou a hospodárnosťou a využívaním OZE v budovách. Má zvýšiť odbornosť a kvalifikáciu remeselníkov, stavebných robotníkov, technikov a inštalatérov systémov a iných profesií, ktorí už pôsobia v praxi.

B4B Logo

Bioenergy4Business 

Cieľom projektu Bionergy4Business je zvýšenie využívania tuhej biomasy na výrobu tepla v komerčnom sektore namiesto uhlia, oleja a zemného plynu. Projekt stavia most medzi politikami a trhmi pre podporu vytvárania priaznivého prostredia pre využitie v obchodných modeloch a starostlivým posúdením a implementáciou v bioenergetických tepelných aplikáciách v priemysle, verejnom sektore, poľnohospodárstve a sektore služieb. 

MultEE

Projekt predstavuje inovatívne schémy monitorovania a overovania (MaO) na zaistenie toho, aby dopady opatrení energetickej efektívnosti boli efektívne a správne vyhodnocované pre budúce plánovanie. MultEE zlepšuje vertikálnu koordináciu medzi administratívnymi úrovňami za účelom využitia plného potenciálu integrovaných schém MaO a zlepšenie celkovej kvality plánovania a implementácie energetickej efektívnosti.

BIOMASS POLICIES

Projekt si kladie za cieľ ovplyvniť politiku 11 štátov EÚ zlepšením politického rámca pre mobilizáciu efektívneho využívania domácich zdrojov biomasy, informovať všetky zainteresované subjekty a podporovať záväzky vyplývajúceho zo strategických dokumentov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Logo Request
Request2Action

Projekt je zameraný na odstraňovanie prekážok v snahe o zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Bude to robiť prostredníctvom zlepšovania prístupu k relevantným informáciám pre kľúčových účastníkov trhu.

GEOCOM 

Projekt GEOCOM (Geothermal Communities) by mal demonštrovať najlepšie dostupné technológie pri využívaní geotermálnej energie v kombinácii s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou niektorých ďalších obnoviteľných zdrojov energie.

GreenGasGrids

Projekt sa zameriava na odstraňovanie bariér na trhu s biometánom, ktoré obmedzujú dopyt po ňom. Ich elminácia by mala v konečnom dôsledku viesť k zvyšovaniu produkcie tejto suroviny. Predmetom záujmu v rámci dosahovania stanovených cieľov sú predovšetkým problematické otázky týkajúce sa trhu, technických noriem a aktuálne platnej legislatívy v danej oblasti.

MaTrID 

Projekt zameraný na integrované energetické plánovanie, projektovanie a transformáciu trhu pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Kladie dôraz na kvalitu vypracovania projektovej dokumentácie a aktívnu spoluprácu odborníkov od stanovenia si cieľov až po vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov pri projektovaní budov.

BUILD UP SKILLS – Slovakia

Cieľom iniciatívy BUILD UP SKILLS – Slovakia je príprava podkladov pre národnú stratégiu zlepšovania odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva so zameraním na odborníkov na stavenisku, tak aby bolo Slovensko schopné úspešne čeliť výzvam tzv. zelenej ekonomiky v sektore budov.

WASTE TO ENERGY 

Projekt Waste 2 Energy (W2E) sa špecializuje na energetické zhodnocovanie odpadov. Zameriava sa tiež na možnosti udržateľného odpadového hospodárstva v európskych regiónoch a na zvýšenie energetickej produkcie z neho.

Logo Request

REQUEST

Projekt je zameraný na hľadanie nástrojov na zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác v súvislosti so zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov. Jedným z výstupov projektu by malo byť zvýšenie akceptácie a významu energetických certifikátov budov (Energy Performance Certificate – EPC).

CEUBIOM

Projekt je zameraný na klasifikáciu európskeho potenciálu biomasy ako zdroja bioenergie na základe pozemných a zemských pozorovaní. Mal by uľahčiť šírenie osvedčených postupov, transfer technológií a rozvoj spolupráce vrámci širšieho medzinárodného spoločenstva.

ODYSSEE-MURE 2010

Cieľom projektu ODYSEE-MURE  2010 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

SUPPORT-ERS

Projekt sa zaoberal optimalizáciou podporných schém na výrobu elektriny, kúrením a chladením z obnoviteľných zdrojov (hlavne biomasy a geotermálnej energie). Cieľovými skupinami boli domácnosti, verejné a kancelárske budovy a centrálne vykurovacie systémy.

ODYSSEE-MURE (EÚ 27)

Projekt sa zameriaval na monitorovanie vo vývoji energetickej spotreby, efektívnosti a znižovanie emisí CO2 v 27 krajinách Európskej únie (EÚ), Nórska a Chorvátska. Sústredil sa na meranie príspevkov inovatívnych technológií k vyššej konkurencieschopnosti Európy.

PURE

Projekt bol zameraný na podporu využívania fotovoltických (FV) systémov v mestskom prostredí, prostredníctvom ich inštalácie v regiónoch s veľkým solárnym potenciálom.Cieľom bola podpora FV energie v tomto prostredí zameraná najmä na jej integráciu do budov.

EAST-GSR

Projekt bol zameraný na podporu rozvoja trvalo udržateľného trhu so solárnym teplom na základe konceptu GSR (Garantované solárne výsledky – Guaranteed Solar results) v nových členských, ako aj kandidátskych krajinách Európskej únie (EÚ).
GIF

KIDS FOR FUTURE

Projekt sa zameriaval na hospodárne využívanie energie, zvyšovanie energetiskej efektívnosti a tým aj elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie. Bol určený na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia školopovinných detí v tejto oblasti vo veku od 6 do 12 rokov.