Monitorovací systém energetickej efektívnosti

Úlohou monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 31/2014, je monitorovať primárnu a konečnú energetickú spotrebu v sektoroch podľa Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030 a vyhodnocovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na účel preukázania plnenia plánu úspory energie do roku 2030.

Registrácia do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE

Pre povinné subjekty, ktoré ešte nezadávali údaje do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE je pri prvom vstupe do nového ISEE nevyhnutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým potvrdíte a dokončíte registráciu v ISEE. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku skontrolujte o 15 minút. Až po kliknutí odkazu vo Vašej emailovej schránke a vytvorení hesla Vám bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE. Pri registrácii do nového ISEE Vám pomôže manuál, ktorý si môžete otvoriť alebo stiahnuť na tomto odkaze: ISEE_prirucka_Registracia

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE (ak ste už v novom ISEE zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

Využitie monitorovacieho systému

Monitorovací systém energetickej efektívnosti má slúžiť ako zdroj informácií pre štát a pre verejnosť. Štát získa údaje, na základe ktorých bude môcť zvážiť, kam smerovať prípadnú finančnú pomoc. Verejnosť si bude môcť v sprístupnenej časti porovnať reálne výsledky projektov v konkrétnej oblasti. Systematicky zozbierané údaje by mali prispieť k tomu, aby sa neinvestovalo do energetických projektov s neprimerane dlhou dobou návratnosti.

Údaje za predchádzajúci rok zasielajú prevádzkovateľovi monitorovacieho systému ústredné orgány štátnej správy, obce, vyššie územné celky, organizácie v ich pôsobnosti a iné povinné subjekty.

Účelom monitorovacieho systému je predovšetkým:

  • umožniť výpočet úspor energie, ktoré sú stanovené v akčných plánoch energetickej efektívnosti,
  • dokumentovať úspory energie za účelom preukázania plnenia úspor energie v Slovenskej republike podľa smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti,
  • analyzovať súvislosti v oblasti energetickej efektívnosti za účelom optimalizácie opatrení na úsporu energie.

Podmienky prevádzkovania monitorovacieho systému sú ustanovené v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2014.

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na stránke tu:  https://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

Kto je povinný zasielať údaje do monitorovacieho systému

Povinnosť poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti majú nasledujúce subjekty:

Zákon č. Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
657/2004 Z. z. § 18 ods. 3 dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla 1) 25. január – vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z. 1)
309/2009 Z. z § 4 ods. 5 písm. b) výrobca elektriny kombinovanou výrobou 25. január – vyhláška MH SR č. 599/2009 Z. z.2)
321/2014 Z. z.  § 24 ods. 5 zúčastnený subjekt 3) 31. január – príloha č. 4 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
– súbor údajov o ním vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a o dosiahnutých úsporách energie za predchádzajúci kalendárny rok
321/2014 Z. z. § 10 ods. 8 ústredné orgány štátnej správy 28. február ― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― údaje na monitorovanie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré spravujú a ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku
321/2014 Z. z. § 12 ods. 11 energetický audítor 31. marec ― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z. 4)
– energetický audit na území Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 a 9 za dva predchádzajúce kalendárne roky-  energetický audit, ktorý bol vykonaný na účel poskytnutia príspevku z verejných prostriedkov alebo z podporných programov financovaných z prostriedkov medzinárodných finančných inštitúcií
321/2014 Z. z. § 16 ods. 4 poskytovateľ podpornej energetickej služby 31. marec ― informácie za predchádzajúci kalendárny rok, 5)
321/2014 Z. z. § 19 ods. 13 poskytovateľ garantovanej energetickej služby 31. marec ― informácie za predchádzajúci kalendárny rok, 6)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. a)
ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti 7) 31. marec ―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. 8)
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. b)
obec, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. 8)
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. c)
dodávateľ energie 10) 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. d)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie 31. marec ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. f)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca 11) 31. marec ― príloha č. 2 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok, 9)
321/2014 Z. z.  § 24 ods. 2
a ods. 3 písm. g)
 zúčastnený subjekt 31. marec  ― príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok,9)
 321/2014 Z. z.  § 24 ods. 4  dodávateľ energie10) 31. marec  ― príloha č. 3 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z 12)
― súbor údajov o svojich koncových odberateľoch alebo konečných spotrebiteľoch a ich celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok alebo za predchádzajúce
zúčtovacie obdobie,
 657/2004 Z. z.  § 18 ods. 6  fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c) 13)  30. apríl  ― druh a množstvo energie na výrobu tepla,
― množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
― skutočné náklady na výrobu tepla,
― celková podlahová plocha budovy
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 5 a 10 prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ
distribučnej sústavy
  30. apríl  ― príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny,
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 6 a 10 prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ
distribučnej siete
  30. apríl  ― príloha č. 6 a príloha č. 7 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu,
 321/2014 Z. z.  § 7 ods. 7 a 10 prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných
látok a prevádzkovateľ potrubia na prepravu
ropy
  30. apríl  ― príloha č. 8 a príloha č. 9 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prepravy pohonných látok a ropy,
321/2014 Z. z. § 7 ods. 8 a 10 prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla 30. apríl ― príloha č. 10 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická účinnosť rozvodu tepla,
321/2014 Z. z. § 7 ods. 9 a 10 prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie
30. apríl ― príloha č. 11 a príloha č. 12 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z14)
― energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu alebo prevádzky verejnej kanalizácie,
321/2014 Z. z. § 11 ods. 2 vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou
väčšou ako 1000 m2
do 90 dní od doručenia žiadosti ― súbor údajov o celkovej spotrebe energie a o opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ak o to prevádzkovateľ monitorovacieho systému požiada,
321/2014 Z. z. § 14 ods. 7 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti prevádzkovateľa monitorovacieho systému ― príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 179/2015 Z. z
― súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list
321/2014 Z. z. § 14 ods. 8 veľký podnik do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti písomná správa z energetického auditu

 

321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. a) veľký podnik do jedného roka oznámiť zavedenie certifikovaného systému energetického alebo environmentálneho manažérstva podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo c)
321/2014 Z. z. §14 ods. 3 písm. b) veľký podnik aspoň raz za štyri roky zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronicky súbor údajov pre monitorovací systém energetickej efektívnosti v rozsahu podľa §31 ods. 1 písm. g štvrtého bodu
321/2014 Z. z. §32b ods. 2 veľký podnik do 30. septembra 2021 veľký podnik, ktorý zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2021, pred 1 januárom 2021 oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému do 30. septembra 2021*

*Veľký podnik, ktorý len nedávno zaviedol systém podľa §14 ods. 1 písm. b) alebo písm. c)
(ISO 50001 certifikovaný systém energetického manažérstva alebo ISO 14001 certifikovaný systém environmentálneho manažérstva) nahlási túto skutočnosť emailom na audit@siea.gov.sk.

 

1) § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(5) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
a) vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny, výroby a dodávky tepla a využitie mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných bilancií podľa písmena a) prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti podľa osobitného predpisu11aa) a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok,
c) predložiť údaje o množstve plynu použitého na výrobu elektriny a výpočet množstva elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ak ide o kombinovanú výrobu veľkých výkonov, ktorá využíva plyn ako palivo, Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za predchádzajúci kalendárny rok.

2) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 599/2009 Z.z.

3) § 3 písm. i) zákona č. 321/2014 Z. z.
― zúčastnený subjekt fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá sa dohodou o úspore energie zaviazala dosahovať úsporu energie alebo poskytovať informácie o svojich opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti,

4) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

5) informácie za predchádzajúci kalendárny rok o

a) počte poskytnutých podporných energetických služieb,
b) predpokladaných vplyvoch poskytnutých podporných energetických služieb na zlepšenie energetickej efektívnosti a na zvyšovanie úspor energie,
c) dosiahnutých úsporách energie poskytnutím podpornej energetickej služby,

6) informácie za predchádzajúci kalendárny rok o

a) počte poskytnutých garantovaných energetických služieb,
b) počte nových zmlúv o energetickej efektívnosti,
c) súhrnnom množstve úspor energie a finančných prostriedkov z poskytnutých garantovaných energetických služieb,

7)  ― okrem subjektov podľa § 26 zákona č. 321/2014 Z. z. (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ozbrojené sily Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Policajný zbor, Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad), ak tieto údaje podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.

8)  Do 30.11.2014: Metodické usmernenie zo dňa 24. februára 2010, č. 1532/2010-3400 ktorým sa ustanovujú podrobnosti k uplatneniu zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

9) ― poskytovatelia údajov do monitorovacieho systému sú povinní sledovať, vyhodnocovať a každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok

― povinnosť sa nevzťahuje na poskytnutie údajov, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.) alebo sú predmetom obchodného tajomstva.

10) § 3 písm. d) zákona č. 321/2014 Z. z.
― dodávateľ energie – dodávateľ elektriny, ktorý dodáva elektrinu koncovému odberateľovi elektriny, dodávateľ plynu, ktorý dodáva plyn koncovému odberateľovi plynu, alebo dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo koncovému odberateľovi tepla alebo ktorý dodáva teplo v teplej vode koncovému odberateľovi tepla,

11) § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

12) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie

13) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov:
c) výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove, v ktorej spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome1a) alebo ním poverená osoba rozpočítava množstvo vyrobeného tepla konečným spotrebiteľom a vlastníci bytov a nebytových priestorov neprenajali centrálny zdroj tepla inej osobe,

14) Do 30.11.2014: vyhláška MH SR č. 428/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti a energetickej náročnosti

Tepelná mapa Slovenskej republiky

Podľa §6 odsek 5) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti Ministerstvo hospodárstva SR zverejňuje na svojom webovom sídle Tepelnú mapu Slovenskej republiky. Tepelná mapa je nadstavbovým modulom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti a pracuje s vybranými údajmi, ktoré nie sú predmetom ochrany údajov alebo obchodného tajomstva poskytovateľov údajov. Agregované údaje sú zobrazované nad mapou SR. Mapu pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je prevádzkovateľom monitorovacieho systému.