Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti a možnosti

– Ak je vaša spoločnosť veľkým podnikom, mala si nechať do 5. decembra 2015 vypracovať energetický audit. Ak ste malým a stredným podnikom môžete audit využiť tiež. Audit vám umožní overiť, do akej miery využíva vaša organizácia energiu efektívne, aké opatrenia vám pomôžu znížiť spotrebu energie a aké úspory môžete očakávať

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

– Využiť môžete aj podpornú energetickú službu alebo garantovanú energetickú službu, prostredníctvom ktorej si môžete nechať opatrenia aj zrealizovať

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti §14

Vaše alebo vami spravované nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z.

– Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skontrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

– Ak distribuujete alebo spotrebúvate energiu alebo prevádzkujete budovy s podlahovou plochou vyššou ako 1000 m2, musíte dbať na energetickú efektívnosť a pravidelne poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

Podporné programy, granty a dotácie

Pripravované a aktuálne programy

Európske štrukturálne a investičné fondy – Operačný program Kvalita životného prostredia 

Opatrenie Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
4.1. Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov. (OZE)
4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch. (PODNIKY)
4.3. Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane využitia vo verejných budovách. (BUDOVY)
4.5. Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple. (KVET)

Poradenstvo

Bezplatné energetické poradenstvo v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU

Realizované podujatia

K dispozícii sú prezentácie z jednotlivých seminárov a konferencií.

Konferencia Odborne o energetických auditoch a energetických službách, november 2015, Starý Smokovec

Konferencia Rok energetických auditov, marec 2015, Bratislava

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020, december 2014, Trnava

Konferencie Energetický audit v praxi – november 2011, Tatranská Lomnica

Konferencia priemyselných energetikov – október 2011, Žilina

Semináre Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch – pre študentov TUKE

Konferencia Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla – november 2010, Bardejovské kúpele

Seminár o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky – september 2010 – Trenčín, ELO SYS

Seminár Obnoviteľné zdroje energie – potenciál a obmedzenia – jún 2010, Galanta

Seminár Fenomén energetického neba – fotovoltika – september 2009, Trenčín, ELO SYS