Odborná spôsobilosť na podnikanie v energetike – plyn

Na základe kontraktu s Ministerstvom hospodárstva SR skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v energetike v oblasti plynu organizačne zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súlade s § 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 270/2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike.

Oblasti podnikania:

  • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
  • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy,
  • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
  • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Platnosť osvedčení vydaných pred 1.5.2010 je 5 rokov a po uplynutí platnosti osvedčenia je potrebné, aby jeho držiteľ opakovane absolvoval novú skúšku odbornej spôsobilosti. Pre držiteľov osvedčení vydaných po tomto termíne platí povinnosť zúčastniť sa raz za 5 rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

 

Vykonávanie činnosti je podmienené úspešným absolvovaním skúšky a získaním povolenia na podnikanie. Povolenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Záujem o vykonanie skúšky môžete prejaviť zaslaním vyplneneného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania skúšky však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti o vykonanie skúšky vrátane príloh na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

10. júla 2020

23. apríla 2020 – termín bol zrušený

10. októbra 2019

30. novembra 2018

9. júna 2017

14. apríla 2016

16. októbra 2014

18. decembra 2013

8. júna 2012

2. decembra 2011

15. apríla 2011

22. októbra 2010

7. mája 2010