Energetický manažér vo verejnom sektore

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti energetického manažéra vo verejnom sektore. »»

Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy

Slovenská inovačná a energetická agentúra vypracovala informačný materiál Poskytovanie garantovaných energetických služieb v SR v kontexte pravidiel Eurostatu z hľadiska dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. K dispozícii sú aj informatívne výpočtové nástroje Posúdenie dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy Ročné platby za GES»»

Slovenské technické normy (STN)

Slovenské technické normy týkajúce sa certifikácie podľa ISO (International Organization for Standardization). »»

Vzorová úloha budov verejných subjektov podľa návrhu revízie smernice o energetickej efektívnosti

V článku je špecifikovaná vzorová úloha budov verejných subjektov podľa návrhu revízie smernice o energetickej efektívnosti. »»

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti

Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti- EE1st bola na úrovni EÚ uznaná ako hlavná zásada na presadzovanie energetickej efektívnosti, ktorá je jedným z piatich pilierov energetickej únie. Informačný materiál poukazuje na uplatňovanie zásady EE1st vo finančnom sektore, sektore budov a sektore dopravy.   »»

Energetická exkurzia – obec Mikolajice

Exkurzia určená pre inšpiráciu zástupcov miest a obcí, ktorí chcú zlepšiť lokálne ovzdušie, urýchliť prechod k nízkouhlíkovej energetike či efektívnejšiemu teplárenstvu. »»

Financovanie obnovy verejných budov – aktuálne

Jedným z dôležitých faktorov zvýšenia úsilia o obnovu verejných budov je prudký nárast cien energie. Prevádzkovatelia preto hľadajú možnosti, ako znížiť náklady za energiu.

Okrem národných zdrojov financovania a európskych zdrojov prostredníctvom štrukturálnych fondov sú aktuálne k dispozícii finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. »»