Čo je IPCEI

IPCEI (z anglického „Important Projects of Common European Interest“) “) sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Úlohou IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov.

IPCEI projekty môžu predstavovať významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva EÚ vzhľadom na ich pozitívne účinky presahovania na vnútorný trh a spoločnosť.

Legislatívne východiská

Možnosť realizovať IPCEI vyplýva z čl. 107 (3)(b) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). V roku 2014 vydala Európska komisia oznámenie o kritériách pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom. Oznámenie v slovenskom jazyku je dostupné tu:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0620(01)&from=EN

Dôležité aspekty projektov IPCEI

 • prispievajú k naplneniu cieľov EÚ, majú významný vplyv na konkurencieschopnosť, udržateľnosť alebo vytváranie hodnoty naprieč celou EÚ;
 • zahŕňajú viac ako jeden členský štát;
 • majú pozitívne účinky na vnútorný trh a/alebo spoločnosť v rámci EÚ, pričom prospech z nich nie je obmedzený len na zúčastnené krajiny, resp. subjekty;
 • prijímateľ poskytuje spolufinancovanie;
 • ak ide o projekty výskumu, vývoja a inovácií, musia mať významný inovatívny charakter alebo významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k aktuálnemu stavu techniky v danom sektore;
 • môže ísť o projekty zamerané na prvé priemyselné využitie („first industrial deployment“, FID), pokiaľ sa tým umožní vývoj nového produktu s vysokým podielom výskumu, vývoja a inovácií, resp. zásadná inovácia výrobného procesu.

Kritériá oprávnenosti

1. Samostatný projekt, resp. integrovaný projekt

 • Projekt IPCEI môže byť koncipovaný buď ako jediný projekt alebo ako tzv. integrovaný projekt, to znamená skupina viacerých samostatných projektov, ktoré sú súčasťou spoločnej štruktúry, plánu alebo programu a ktoré sú zamerané na rovnaký cieľ a založené na jednotnom systémovom prístupe. Jednotlivé zložky integrovaného projektu sa môžu vzťahovať na rôzne úrovne dodávateľského reťazca, musia sa však navzájom dopĺňať a musia byť nevyhnutné na dosiahnutie významného európskeho cieľa;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť vzájomne komplementárne a nevyhnutné k naplneniu cieľov EÚ;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť zapracované do jednej spoločnej štruktúry – tzv. roadmap, teda programu, ktorý dá všetkým čiastkovým projektom spoločný cieľ;
 • Nie je postačujúce, aby spoločným prvkom jednotlivých čiastkových projektov bolo to, že sa len nejako týkajú problematiky vodíka.

2. Spoločný európsky záujem

 • Musí byť preukázateľne jasný, identifikovateľný a významný prínos k splneniu jedného alebo viacerých cieľov EÚ, významný prínos ku konkurencieschopnosti EÚ, udržateľnému rastu, riešeniu spoločenských výziev alebo vytváraniu hodnoty naprieč celou EÚ;
 • Musí byť zapojený viac ako jeden členský štát (ideálne viacero členských štátov);
 • Prínosy z riešenia nesmú byť obmedzené len na zúčastnené členské štáty, subjekty a odvetvia, ale musia byť uplatniteľné v celej európskej ekonomike alebo spoločnosti prostredníctvom pozitívnych vedľajších efektov, ktoré z projektu jasne a zreteľne vyplývajú;
 • Spolufinancovanie zo strany prijímateľov.

 

Komisia zaujme priaznivejší postoj, ak projekt spĺňa aj tieto podmienky:

 • bol navrhnutý tak, aby existovala možnosť zúčastniť sa na ňom pre všetky členské štáty, ktoré majú záujem, s prihliadnutím na druh projektu, sledovaný cieľ a potreby financovania;
 • na vypracovaní návrhu projektu sa podieľala Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, napríklad Európska investičná banka;
 • výberu projektu sa zúčastnila Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, pokiaľ je tento subjekt na tento účel poverený konať ako vykonávacia štruktúra;
 • súčasťou riadiacej štruktúry projektu je Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, a viacero členských štátov;
 • v rámci projektu dochádza k dôležitej vzájomnej spolupráci, pokiaľ ide o počet partnerov, zahrnutie organizácií z rôznych odvetví alebo zahrnutie podnikov rôznej veľkosti;
 • projekt zahŕňa spolufinancovanie z fondu Únie (to znamená z prostriedkov, ktoré nie sú v správe jednotlivých členských štátov, ale EÚ ako takej a jej inštitúcií).

 

Projekty IPCEI majú byť zamerané na prevratný a ambiciózny výskum a inovácie, presahujúci stav technológie v danom sektore a nasledovaný prvým priemyselným využitím (FID), v rámci ktorého je ešte stále veľmi dôležitý výskum, vývoj a inovácie (napr. vytvorenie pilotného riešenia); na aktivity prijímateľov zamerané na vytváranie pozitívnych vedľajších účinkov naprieč celou EÚ; na dosahovanie poznatkov a výsledkov, ktoré z hľadiska kvality aj kvantity presahujú bežnú činnosť zúčastnených subjektov.

 

Projekty IPCEI nemajú byť zamerané na obyčajné budovanie výrobných kapacít, tovární a masových výrobných liniek; ani na posilňovanie konkurencieschopnosti prijímateľských subjektov. Je potrebná opatrnosť najmä pri podpore prvého priemyselného využitia (FID), najmä z dôvodu možného narušenia hospodárskej súťaže a súvisiacich obchodných rizík.

 

Projekty musia byť dostatočne významné, či už z hľadiska kvantity alebo kvality – buď z hľadiska rozsahu a zamerania alebo musia obsahovať významnú mieru technologického alebo finančného rizika.

 

Maximálna výška pomoci sa stanoví s ohľadom na zistenú medzeru vo financovaní vo vzťahu k oprávneným nákladom. Ak je to odôvodnené v analýze medzery vo financovaní, intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % úrovne oprávnených nákladov.

 

Oblasti podpory

RDI – Výskum, vývoj a inovácie (Research & Development & Innovation): projekty musia mať významnú inovačnú povahu, alebo musia mať pre oblasť inovácií významnú pridanú hodnotu
s ohľadom na stav techniky v danom sektore.

FID – Prvé priemyselné nasadenie (First Industrial Deployment): vývoj nového produktu alebo služby, ktorý je spojený s intenzívnym výskumom alebo je výrazne inovatívny, prípadne zavedenie zásadne inovačného výrobného procesu.

EU – Životné prostredie, energetika, doprava (European Union): projekty, ktoré majú veľký význam pre stratégiu EU týkajúcu sa životného prostredia, energetiky (vrátane zabezpečenia dodávok energie), či dopravy, alebo projekty s veľkým prínosom pre vnútorný trh.

 

IPCEI zamerané na oblasť vodíka (IPCEI ON HYDROGEN)

Koordinátori vyhlasovania IPCEI v oblasti vodíka

Na európskej úrovni vyhlasovanie IPCEI v oblasti vodíka koordinujú Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (DG GROW) a asociácia Hydrogen Europe so sídlom v Bruseli, ktorá združuje viac ako 120 podnikov, 70 výskumných inštitúcií a 17 národných asociácií v oblasti vodka a vodíkových technológií.

 

Webová stránka IPCEI v oblasti vodíka:

https://www.hydrogen4climateaction.eu/

 

Webová stránka asociácie Hydrogen Europe:

https://hydrogeneurope.eu/

Zameranie IPCEI v oblasti vodíka

Pripravovaný IPCEI v oblasti vodíka bude zahŕňať veľký počet projektov v nasledovných oblastiach, významných z pohľadu implementácie vodíkových technológií:

 • Výroba čistého vodíka – výroba zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov energie s využitím elektrolýzy;
 • Preprava a distribúcia vodíka – preprava vodíka cestnou dopravou (kamióny), železničnou dopravou (cisternové vozne), lodnou dopravou a potrubnou dopravou v rôznych formách (skvapalnený vodík, vodík pod tlakom, LOHC – kvapalné organické nosiče vodíka, čo sú organické zlúčeniny slúžiace ako skladovacie médiá pre vodík, NH3 – pozn. amoniak, atď.);
 • Vodíkové aplikácie v sektore dopravy – odvetvia dopravy využívajúce palivové články v nákladných vozidlách (HDV), autobusoch, vlakoch, člnoch, námorných lodiach, atď., vrátane vodíkových čerpacích staníc (HRS) pri cestách, prístavoch a autobusových depách;
 • Vodíkové aplikácie v priemysle – priemyselné využitie zeleného vodíka a zmesí vodíka so zemným plynom, ako napr. výroba ocele, hnojív, cementu, výroba tepla pre rôzne odvetvia priemyselnej výroby, využitie v rafinériách a v chemickom priemysle;
 • Vodíkové aplikácie v energetickom sektore – využitie v energetických odvetviach na dočasné a sezónne uskladnenie energie, spätné využívanie uskladnenej energie, výrobu elektriny z vodíka;
 • Vodíkové aplikácie v oblasti bývania – využitie v sektore bývania pri zásobovaní teplom a elektrinou pri použití technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a ako náhrada zemného plynu vo vybraných prípadoch;
 • Vodíkové komponenty – využitie zamerané na konečného používateľa, ako napr. maloobchodné reťazce  uplatňujúce prvky zelenej logistiky, spoločnosti zabezpečujúce prepravu osôb usilujúce sa o splnenie zákazníckych požiadaviek na ekologické cestovanie, a pod.

 

Mnohé z uvedených technológií sú už na trhu známe. Avšak ich uplatnenie v praxi zatiaľ nie je ekonomicky životaschopné, pretože vzájomný vzťah medzi ponukou a dopytom bráni poklesu cien vodíka na požadovanú úroveň, umožňujúcu aplikáciu týchto technológií vo veľkom rozsahu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutná počiatočná podpora a masívne investície do výroby zeleného vodíka.

IPCEI v SR

 • 23. november 2020 – vyhlásená výzva na projekty IPCEI, spustenie národného výberového procesu
 • 26.  novembra 2020 online workshop „IPCEI on Hydrogen“ pre
  potenciálnych žiadateľov a záujemcov, registrácia na workshop je otvorená
 • 26. november 2020 European Hydrogen Forum – platforma pre získanie prehľadu o aktuálne pripravovaných projektoch v rámci EÚ
 • 31. december 2020 (15.00 hod.) – ukončenie prihlasovania projektov
 • 31. január 2021 ukončenie národného výberového procesu a komunikácia kandidátov EK
 • Február 2021 match-making workshop organizovaný EK
 • Marec/apríl 2021 vytvorenie Chapeau Dokumentu
 • Máj 2021 prenotifikácia EK
 • November 2021 notifikácia (záverečné rozhodnutie EK na konci roku 2021)
 • 2022 začiatok implementácie