Čo je IPCEI

IPCEI (z anglického „Important Projects of Common European Interest“) “) sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej EÚ s cieľom prekonať významné zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a spoločenské výzvy, ktoré by nebolo možné riešiť inak. Úlohou IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom uskutočniť rozsiahle projekty, ktoré poskytujú významné prínosy pre EÚ a jej občanov.

IPCEI projekty môžu predstavovať významný prínos pre hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva EÚ vzhľadom na ich pozitívne účinky presahovania na vnútorný trh a spoločnosť.

Legislatívne východiská

Možnosť realizovať IPCEI vyplýva z čl. 107 (3)(b) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). V roku 2014 vydala Európska komisia oznámenie o kritériách pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom.

Dôležité aspekty projektov IPCEI

 • prispievajú k naplneniu cieľov EÚ, majú významný vplyv na konkurencieschopnosť, udržateľnosť alebo vytváranie hodnoty naprieč celou EÚ;
 • zahŕňajú viac ako jeden členský štát;
 • majú pozitívne účinky na vnútorný trh a/alebo spoločnosť v rámci EÚ, pričom prospech z nich nie je obmedzený len na zúčastnené krajiny, resp. subjekty;
 • prijímateľ poskytuje spolufinancovanie;
 • ak ide o projekty výskumu, vývoja a inovácií, musia mať významný inovatívny charakter alebo významnú pridanú hodnotu vo vzťahu k aktuálnemu stavu techniky v danom sektore;
 • môže ísť o projekty zamerané na prvé priemyselné využitie („first industrial deployment“, FID), pokiaľ sa tým umožní vývoj nového produktu s vysokým podielom výskumu, vývoja a inovácií, resp. zásadná inovácia výrobného procesu.

Kritériá oprávnenosti

1. Samostatný projekt, resp. integrovaný projekt

 • Projekt IPCEI môže byť koncipovaný buď ako jediný projekt alebo ako tzv. integrovaný projekt, to znamená skupina viacerých samostatných projektov, ktoré sú súčasťou spoločnej štruktúry, plánu alebo programu a ktoré sú zamerané na rovnaký cieľ a založené na jednotnom systémovom prístupe. Jednotlivé zložky integrovaného projektu sa môžu vzťahovať na rôzne úrovne dodávateľského reťazca, musia sa však navzájom dopĺňať a musia byť nevyhnutné na dosiahnutie významného európskeho cieľa;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť vzájomne komplementárne a nevyhnutné k naplneniu cieľov EÚ;
 • Všetky čiastkové projekty v rámci jedného IPCEI musia byť zapracované do jednej spoločnej štruktúry – tzv. roadmap, teda programu, ktorý dá všetkým čiastkovým projektom spoločný cieľ;
 • Nie je postačujúce, aby spoločným prvkom jednotlivých čiastkových projektov bolo to, že sa len nejako týkajú problematiky vodíka.

2. Spoločný európsky záujem

 • Musí byť preukázateľne jasný, identifikovateľný a významný prínos k splneniu jedného alebo viacerých cieľov EÚ, významný prínos ku konkurencieschopnosti EÚ, udržateľnému rastu, riešeniu spoločenských výziev alebo vytváraniu hodnoty naprieč celou EÚ;
 • Musí byť zapojený viac ako jeden členský štát (ideálne viacero členských štátov);
 • Prínosy z riešenia nesmú byť obmedzené len na zúčastnené členské štáty, subjekty a odvetvia, ale musia byť uplatniteľné v celej európskej ekonomike alebo spoločnosti prostredníctvom pozitívnych vedľajších efektov, ktoré z projektu jasne a zreteľne vyplývajú;
 • Spolufinancovanie zo strany prijímateľov.

 

Komisia zaujme priaznivejší postoj, ak projekt spĺňa aj tieto podmienky:

 • bol navrhnutý tak, aby existovala možnosť zúčastniť sa na ňom pre všetky členské štáty, ktoré majú záujem, s prihliadnutím na druh projektu, sledovaný cieľ a potreby financovania;
 • na vypracovaní návrhu projektu sa podieľala Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, napríklad Európska investičná banka;
 • výberu projektu sa zúčastnila Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, pokiaľ je tento subjekt na tento účel poverený konať ako vykonávacia štruktúra;
 • súčasťou riadiacej štruktúry projektu je Komisia alebo akýkoľvek právny subjekt, na ktorý Komisia preniesla svoje právomoci, a viacero členských štátov;
 • v rámci projektu dochádza k dôležitej vzájomnej spolupráci, pokiaľ ide o počet partnerov, zahrnutie organizácií z rôznych odvetví alebo zahrnutie podnikov rôznej veľkosti;
 • projekt zahŕňa spolufinancovanie z fondu Únie (to znamená z prostriedkov, ktoré nie sú v správe jednotlivých členských štátov, ale EÚ ako takej a jej inštitúcií).

 

Projekty IPCEI majú byť zamerané na prevratný a ambiciózny výskum a inovácie, presahujúci stav technológie v danom sektore a nasledovaný prvým priemyselným využitím (FID), v rámci ktorého je ešte stále veľmi dôležitý výskum, vývoj a inovácie (napr. vytvorenie pilotného riešenia); na aktivity prijímateľov zamerané na vytváranie pozitívnych vedľajších účinkov naprieč celou EÚ; na dosahovanie poznatkov a výsledkov, ktoré z hľadiska kvality aj kvantity presahujú bežnú činnosť zúčastnených subjektov.

 

Projekty IPCEI nemajú byť zamerané na obyčajné budovanie výrobných kapacít, tovární a masových výrobných liniek; ani na posilňovanie konkurencieschopnosti prijímateľských subjektov. Je potrebná opatrnosť najmä pri podpore prvého priemyselného využitia (FID), najmä z dôvodu možného narušenia hospodárskej súťaže a súvisiacich obchodných rizík.

 

Projekty musia byť dostatočne významné, či už z hľadiska kvantity alebo kvality – buď z hľadiska rozsahu a zamerania alebo musia obsahovať významnú mieru technologického alebo finančného rizika.

 

Maximálna výška pomoci sa stanoví s ohľadom na zistenú medzeru vo financovaní vo vzťahu k oprávneným nákladom. Ak je to odôvodnené v analýze medzery vo financovaní, intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % úrovne oprávnených nákladov.

 

Oblasti podpory

RDI – Výskum, vývoj a inovácie (Research & Development & Innovation): projekty musia mať významnú inovačnú povahu, alebo musia mať pre oblasť inovácií významnú pridanú hodnotu
s ohľadom na stav techniky v danom sektore.

FID – Prvé priemyselné nasadenie (First Industrial Deployment): vývoj nového produktu alebo služby, ktorý je spojený s intenzívnym výskumom alebo je výrazne inovatívny, prípadne zavedenie zásadne inovačného výrobného procesu.

EU – Životné prostredie, energetika, doprava (European Union): projekty, ktoré majú veľký význam pre stratégiu EU týkajúcu sa životného prostredia, energetiky (vrátane zabezpečenia dodávok energie), či dopravy, alebo projekty s veľkým prínosom pre vnútorný trh.