Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.siea.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Webové sídlo je navrhnuté a vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu, funkčnosť a prehľadnosť publikovaných informácii. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Webové sídlo je definované v relatívnych jednotkách a jeho elementy je možné veľkostne prispôsobovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory publikované na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry  sú predovšetkým vo formátoch .pdf (Portable Document Format), resp. .doc a .docx (Microsoft Word). Obsah súborov .pdf je primárne určený na čítanie alebo prípadnú tlač a následné vyplnenie v papierovej podobe. Aplikácie pre otvorenie tohto typu súboru sú voľne dostupné na stiahnutie. Ak sa vyžaduje ďalšia úprava, textové súbory sú zverejňované vo formátoch .odt a .doc, respektíve .docx súčasne. Všetky uvedené formáty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch, okrem formátu .pdf.

Súbory obsahujúce tabuľky sú zverejňované súčasne vo formáte .ods a .xlsx, prípadne vo formáte .csv. Grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Publikované stránky webového sídla Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry určené pre občanov, majú validne spracovaný zdrojový kód stránok podľa štandardov určených konzorciom W3C.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 26.3.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 26.3.2020.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@siea.gov.sk. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk