Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.siea.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:Samostatný video záznam nemá alternatívnu informáciu, prípadne zvukovú stopu, [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
  Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy, videá nemajú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Dynamické multimediálne prvky]ámci usporiadania uvedená ako prvá [Kritérium 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  Na sprostredkovanie informácie sa používajú texty vo forme obrázku – naskenované pdf. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  Menu, ktoré sa otvorí pri zameraní myšou, nie je možné odstrániť pomocou Esc [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  Pomocou klávesnice sa nedá dostať k bočným tlačidlám. [Kritérium 2.1.1 Klávesnica]
  Link neplní svoju funkciu, po aktivovaní zostane zameranie na tom istom mieste [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  PDF dokument nemá definované záložky. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  Webové sídlo nemá definovaný indikátor zamerania. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
  Pre výber podkategórií z hlavného menu je nutná trajektória. [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa]
  PDF dokument nemá definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  Odkazy s anglickými názvami nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  Vyhľadávací formulár nie je vhodne definovaný, výsledky sa zobrazujú už počas písania hľadanej frázy, [Kritérium úspešnosti 3.2.2 J Vstup používateľa]
  Nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1. Syntaktická analýza
  Používateľ nie je informovaný pomocou čítača NVDA (verzia 2020.4) o zobrazených výsledkoch vyhľadávania pod vyhľadávacím poľom. [Kritérium úspešnosti 4.1.3. Stavové správy
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 6.7.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 2.9.2021.

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@siea.gov.sk. Správcom obsahu je Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk