Databáza špecialistov v energetike

Hľadáte špecialistov v energetike? Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytuje energetickým audítorom, odborne spôsobilým osobám a zodpovedným zástupcom možnosť informovať o svojej činnosti.

 

Registrácia do databázy špecialistov je dobrovoľná.

V databázach nemusia byť všetci, ktorí sú v zoznamoch odborne spôsobilých osôb. Kompletné zoznamy odborne spôsobilých osôb v oblasti energetiky vedie Ministerstvo hospodárstva SR alebo SIEA. V súlade s legislatívou sú v požadovanom rozsahu verejne dostupné nasledujúce zoznamy

Do zverenenej databázy špecialistov v energetike sa prihlasujú odborne spôsobilé osoby, ktoré dobrovoľne poskytli svoje kontakty, úspešne absolvovali skúšky, spĺňajú podmienky na výkon svojej funkcie, sú v oficiálnych zoznamoch, ktoré vedie SIEA alebo Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA túto skutočnosť pri registrácii a aktualizácii údajov v zozname overuje. Sprístupňovanie databázy na webovej stránke SIEA nie je jej zákonnou povinnosťou. Prehľady sú zostavené na základe dobrovoľnosti jednotlivých osôb, ktoré zodpovedajú za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť nimi vložených údajov.

Od 25. mája 2018 vstúpilo v celej Európskej únii do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR – General Data Protection Regulation), a preto prebehla revízia požiadaviek na spracovanie osobných údajov. V tejto súvislosti je v súlade s nariadením nutné poskytnúť súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom ich zverejnenia v databáze. Špecialisti, ktorí boli v databáze zaregistrovaní pred platnosťou nariadenia, môžu súhlas v aktuálnom znení udeliť priamo prostredníctvom svojho profilu. Noví záujemcovia o zaradenie do databázy súhlas poskytujú pri registrácii. Súkromie všetkých užívateľov stránky je pre SIEA dôležité. Podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, nájdete v Podmienkach používania internetovej stránky www.siea.sk.

 

Databáza špecialistov v energetike