Prijímatelia podpory

Monitorovací systém energetickej efektívnosti (MSEE), ktorý prevádzkuje SIEA, monitoruje projekty s pozitívnym vplyvom na úsporu energie. Zväčša sa jedná o rekonštrukcie budov, vykurovacích systémov alebo rôznych technologických zariadení, ktoré sú financované pomocou podporných programov a dotácií.

Environmentálny fond (ENVIROFOND)

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB)

– MUNSEFF

Projekty financované pomocou EŠIF

Investičné stimuly (priemysel)

–  Dobrovoľné dohody