Projektant opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti projektanta opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE. »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

V informačnom materiáli dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Výpočet minimálnej hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný podľa zákona č. 321/2014 Z. z. vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  Aká je minimálna hrúbka izolácie? »»

Vodíkové údolia

Dokument približuje čo sú Vodíkové údolia a zdôrazňuje ich význam pre európske regióny v nasledujúcich rokoch. »»

Stratégia EÚ v oblasti slnečnej energie

Ide o jednej z dokumentov, ktoré Európska komisia (Komisia) schválila v rámci plánu REPowerEU, zameraného na  zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. Podľa Stratégie bude počas tohto desaťročia v EÚ potrebné nainštalovať fotovoltické zariadenia s výkonom priemerne 45 GW ročne. »»

Nové možnosti výroby vodíka

V oblasti výroby vodíka v súčasnosti dominujú fosílne palivá. Vo svete čoraz hlasnejšie akcentuje potreba dekarbonizácie výroby ocele a iného priemyslu a v budúcnosti môžeme rátať s väčším využívaním vodíka v energetike a doprave. Z toho dôvodu vedci riešia a skúmajú nové  možnosti výroby vodíka. »»

Urýchlenie prechodu na vodík

Európska únia (EÚ) v súčasnosti považuje vodík za jednu z kľúčových súčastí energetickej transformácie ekonomiky pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050. Jedným z opatrení v rámci pravidiel  REPowerEU  je aj nástroj nazvaný Akcelerátor pre vodík, zameraný na rozvoj integrovanej infraštruktúry, skladovacích priestorov a prístavných kapacít. »»

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie – potenciál dendromasy

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je dôležitou súčasťou plnenia cieľov dekarbonizácie do roku 2050. V súčasnosti je takmer nepredstaviteľné, aby sa v roku 2050 uhlíková neutralita dosiahla bez využívania biomasy. S ohľadom na sprievodné negatívne javy pri využívaní biomasy. Dendromasa predstavuje drevnú biomasu, predovšetkým stromov a ich drevných častí. Drevo, ktoré v súčasnosti produkuje lesné hospodárstvo na Slovensku, má prevažne nižšiu kvalitu. Aké sú celoslovenské trendy relevantné pre kvantifikáciu disponibilnej dendromasy na lesnom pôdnom fonde spracovala Slovenská inovačná a energetická agentúra do rozsiahlejšej publikácie.  »»