Štátny fond rozvoja bývania

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bola na základe zmluvy o spolupráci medzi SIEA a Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) určená za tretí subjekt zodpovedný za monitoring skutočnej spotreby tepla na vykurovanie v zmysle zmlúv uzatvorených so žiadateľmi, ktorým ŠFRB poskytol úver na zatepľovanie bytového domu.

Požadované údaje  je potrebné poskytnúť do Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE) prostredníctvom vstupnej stránky.
Pred prvým vstupom do ISEE je nevyhnutné sa zaregistrovať. Na splnenie vyššie uvedenej povinnosti, si pri registrácii v kroku 2 vyberte, že ste poskytovateľom údajov ako: Vlastník budovy/Správca budovy.
V prípade, ak v ISEE ešte nemáte evidovaný bytový dom, za ktorý je potrebné poskytnúť požadované údaje, pridáte ho v module BUDOVY.

Požadované údaje sa poskytujú po dobu piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizácia obnovy bytových domov ukončená.

Do ISEE je zároveň  potrebné priložiť naskenovanú  kópiu  energetického štítku budovy a kópiu vyúčtovacej faktúry za energiu, ktorá je využívaná na vykurovanie.

 

Kontakt pre viac informácií:

Ing. Monika Janotová: +421 918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová: +421 918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk