Štátny fond rozvoja bývania

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je na základe zmluvy o spolupráci medzi SIEA a Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) určená za tretí subjekt zodpovedný za monitoring skutočnej spotreby tepla na vykurovanie v zmysle zmlúv uzatvorených so žiadateľmi, ktorým ŠFRB poskytol úver na zatepľovanie bytového domu.

Údaje o skutočnej spotrebe energie na vykurovanie a prípravu teplej vody prijímatelia podpory poskytujú prostredníctvom Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Prihlasovacie údaje do MSEE sú novým zadávateľom zasielané pracovníkmi SIEA elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v Žiadosti o poskytnutie podpory pre ŠFRB. V prípade, že prihlasovacie údaje nebudú doručené, je potrebné vyplniť registračný formulár.

Požadované údaje sa poskytujú po dobu piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po roku, v ktorom bola realizácia obnovy bytových domov ukončená.

Do MSEE je zároveň  potrebné priložiť naskenovanú  kópiu  energetického štítku budovy a kópiu vyúčtovacej faktúry za energiu, ktorá je využívaná na vykurovanie.

Informácie, ako postupovať pri vypĺňaní údajov, nájdete v návode zverejnenom tu.