Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti energetiky, na ktorých sa podieľa SIEA

logo DoubleDecker

DoubleDecker

Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v Českej republike a v Slovenskej republike. Využijú sa pritom skúseností oboch krajín z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB, čím sa podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

Logo projektu ESI

ESI EUROPE 2.0

Hlavným cieľom projektu ESI EUROPE 2.0 (Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0) je mobilizovať súkromný sektor a jeho investície do projektov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP) prevzatím finančného modelu poistenia energetických úspor ESI (Energy Savings Insurance).

Logo GreenDeal4Building

Zelená dohoda pre budovy

Cieľom projektu Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings) je zriadenie okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart Buildings) na Slovensku a v Českej republike.

LEAP4SME

Cieľom projektu LEAP4SME je posilniť účinné politiky pre malé a stredné podniky, ktoré ich budú motivovať, aby sa aby podrobili energetickým auditom a implementovali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia.

SHREC

Cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových a bezpečných technológií aj prostredníctvom energetických spoločenstiev. 

ODYSSEE-MURE 2018 

Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2018 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.