Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti energetiky, na ktorých sa podieľa SIEA

Logo Leapto11

LIFE LEAPto11

Projekt LIFE LEAPto11 je zameraný na podporu členských štátov EÚ počas fázy transpozície a zavádzania nového článku 11 revidovanej smernice 2023/1791/EÚ o energetickej efektívnosti (EED), prostredníctvom koordinovanej spolupráce príslušných národných energetických agentúr.

REC4EU

Medzinárodný projekt „Renewable Energy Communities for EU regions“ (REC4EU) sa zameriava na rozvoj energetických spoločenstiev v regiónoch a rozvoj nástrojov na podporu ich vzniku a udržateľného fungovania.

JETforCE

Cieľom projektu JETforCE (Just Energy Transition for Central Europe) je podpora lepšieho zapojenia občanov a regiónov pri využívaní digitalizácie ako prostriedku na spolunavrhovanie a implementáciu spravodlivej energetickej transformácie v strednej Európe.

ODYSSEE-MURE Fit-4-55 

Cieľom projektu ODYSSEE-MURE Fit-4-55 (Odyssee-MURE – Monitoring the Energy Efficiency Pillar for Climate Neutrality) je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

logo DoubleDecker

DoubleDecker

Projekt DoubleDecker je zameraný na reštart národných kvalifikačných platforiem a plánov na implementáciu budov s takmer nulovou spotrebou energie a na podporu vlny renovácií v Českej republike a v Slovenskej republike. Využijú sa pritom skúseností oboch krajín z projektov CraftEdu, StavEdu a Train-to-nZEB, ako aj Fit-to-nZEB, čím sa podporí kumulatívne financovanie a zhodnocovanie ich výsledkov v prospech stavebného sektora, pracovníkov na stavbách a remeselníkov.

ESI Logotype 4F

ESI EUROPE 2.0

Hlavným cieľom projektu ESI EUROPE 2.0 (Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0) je mobilizovať súkromný sektor a jeho investície do projektov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP) prevzatím finančného modelu poistenia energetických úspor ESI (Energy Savings Insurance).

Logo GreenDeal4Building

Zelená dohoda pre budovy

Cieľom projektu Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings) je zriadenie okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart Buildings) na Slovensku a v Českej republike.

LEAP4SME

Cieľom projektu LEAP4SME je posilniť účinné politiky pre malé a stredné podniky, ktoré ich budú motivovať, aby sa aby podrobili energetickým auditom a implementovali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia.

SHREC

Cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových a bezpečných technológií aj prostredníctvom energetických spoločenstiev.