Odborne o energii

Cieľom národného projektu Odborne o energii je poskytnúť kvalifikované informácie špecialistom, ktorí sa venujú realizácii nízkouhlíkových opatrení najmä v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Projekt, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hlavnou aktivitou projektu Odborne o energii je zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov, audítorov a poskytovateľov energetických služieb. Poradenstvo bude k dispozícii v pripravovanom Centre podpory informačnej platformy, ktoré bude poskytovať informácie, vytvárať prístupné databázy a výpočtové nástroje použiteľné pre efektívnu aplikáciu nízkouhlíkových opatrení. Súčasťou projektu bude aj vypracovanie energetických auditov.

Centrum podpory informačnej platformy

Centrum podpory informačnej platformy je určené pre špecialistov alebo záujemcov o špecializáciu

1. technik realizácie opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE na výrobu elektriny alebo tepla,
2. projektant opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE,
3. poskytovateľ garantovaných energetických služieb,
4. manažér v elektroenergetike,
5. manažér v plynárenstve,
6. manažér v tepelnej energetike,
7. energetický audítor,
8. technik kontroly vykurovacích systémov,
9. technik kontroly klimatizačných systémov,
10. energetický manažér vo verejnom sektore.

Každá z uvedených špecializácií predstavuje jeden systém kontinuálneho zvyšovania informovanosti, ktorý bude obsahovať aktuálne informácie zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vybraných technických predpisov a príkladov dobrej praxe. Informácie budú počas trvania národného projektu priebežne dopĺňané a aktualizované. Špecialisti, súčasní a aj budúci, môžu priebežne navrhovať úpravy systémov a to aktívnou účasťou v pracovných skupinách, ktoré sa budú pravidelne stretávať.

Energetické audity vo verejných budovách

V rámci projektu „Odborne o energii“ budú vypracované energetické audity verejných budov s dôrazom na návrh nízkouhlíkových opatrení a možnosti využitia energetických služieb s garantovanou úsporou energie. Súčasťou auditov bude aj prevádzkové meranie významných spotrebičov energie. Prostredníctvom expertov poskytne SIEA technickú a odbornú podporu pri monitorovaní a riadení spotreby energie vo verejných budovách. Prevádzkovatelia verejných budov tak získajú nielen energetický audit, ale aj teoretické základy a technické skúsenosti pre aplikáciu nízkouhlíkových opatrení vrátane merania a riadenia spotreby energie v budove.

Staňte sa súčasťou projektu

Ak máte záujem zapojiť sa do nášho projektu, dostávať od nás najnovšie informácie z jedného alebo viacerých systémov kontinuálneho zvyšovania informovanosti, zašlite nám e-mailom vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov a na jeho základe vás budú pracovníci SIEA čoskoro kontaktovať.

E-mail: olmv@siea.gov.sk