Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

 

Podľa § 8 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pošlite na adresu:

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 8 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácie o skúškach si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Právne predpisy upravujúce pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov: