Akčný plán na podporu slovenských klastrov je k dispozícii vďaka medzinárodnému projektu ClusterFY

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila v rámci medzinárodného projektu ClusterFY, v spoluprácu s klastrovými organizáciami, Úniou klastrov Slovenska  a Ministerstvom hospodárstva SR „Akčný plán“ na podporu rozvoja klastrov.

Počas troch rokov prvej fázy projektu ClusterFY si partneri z ôsmich európskych krajín  vymieňali skúsenosti a informácie. Inšpiratívne podnety do národných akčných plánov priniesli aj príklady z praxe.

Cieľom bolo zlepšiť politické nástroje. Plán sa zameriava na „rekonštrukciu“ Schémy  na podporu priemyselných klastrových organizácií  z roku 2014. Základné zmeny súvisia so zavedením porovnávania vývoja zvolených merateľných ukazovateľov klastrov v čase, ktoré je možné získať prostredníctvom nezávislej európskej certifikačnej autority.

Implementácia akčného plánu, monitorovanie podporných nástrojov a ich prípadná modifikácia bude prebiehať v druhej monitorovacej fáze projektu, ktorá bude trvať do konca roka 2021.

Úplné znenia akčného plánu pre Slovenskú republiku ako aj ďalšie partnerské krajiny  sú dostupné na webovom sídle https://www.interregeurope.eu/clusterfy/library/.