Štrukturálne fondy EÚ

 Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Od roku 2004 pôsobí ako implementačná agentúra. Administruje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor.

Programové obdobie 2021 – 2027

Program Slovensko
Projekt financovaný európskou úniou

Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci Programu Slovensko, ktorý riadi Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja, implementuje v rokoch 2021-2027 opatrenia zamerané na podporu energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja inteligentných energetických systémov. Celkom je na tento účel vyčlenených viac ako 900 miliónov €.

Programové obdobie 2014 – 2020

Logá - Operačný program kvalita životného prostredia a Európsky fond regionálneho rozvoja

SIEA je v programovom období 2014-2020 zapojená v dvoch operačných programoch zameraných na čerpanie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie. V Operačnom programe Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, je SIEA zodpovedná za implementáciu opatrení zameraných na prechod na energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. 
S touto úlohou súvisia aj národné projekty, na ktorých sa SIEA podieľa. Prostredníctvom národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU odborní konzultanti SIEA poskytujú bezplatné energetické poradenstvo v šiestich centrách v krajských mestách, na odborných výstavách, konferenciách a seminároch. Užitočné informácie o efektívnom využívaní energie sú k dispozícii aj vo forme tlačených materiálov, tiež prostredníctvom televíznych a  rozhlasových relácií a webovej stránky. Národný projekt Odborne o energii zabezpečuje informačnú platformu pre špecialistov v energetike a audity verejných budov. Národný projekt Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti  umožňuje vytvoriť novú funkcionalitu elektronického zberu dát, analýzu a následné vyhodnotenie údajov o spotrebe a úspore energií v jednotlivých oblastiach energetickej spotreby.

Logo EU

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (do 12/2019 OP Výskum a inovácie), ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby SR, SIEA administruje výzvy zamerané na podporu inovácií a technologického transferu a na podporu technologického a aplikovaného výskumu. Zároveň realizuje viaceré národné projekty. Prostredníctvom národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku môžu mikro-, malé a stredné podniky využiť kreatívne vouchere na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov. V rámci národného projektu  Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky sa môžu podnikatelia prihlásiť na inovačný workshop alebo môžu požiadať o mentorskú pomoc pri realizácii ich inovatívnych nápadov.  Pre študentov sú k dispozícii celodenné inovačné workshopy.

Sprostredkovateľským orgánom v prípade týchto výziev a projektov je Ministerstvo hospodárstva SR.

(Operačný program Výskum a inovácie bol ukončený dňom 13. decembra 2019. Rozhodnutia o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj uzavreté zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zostávajú naďalej v platnosti v rámci zlúčeného operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré svoju pôsobnosť vykonáva aj prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, voči prijímateľom aj žiadateľom naďalej vystupuje ako poskytovateľ.

Programové obdobie 2007 – 2013

Úlohou SIEA je v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2007-2013 implementovať podporné opatrenia zamerané na:

  • zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
  • budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
  • inovačné aktivity v podnikoch
  • inovácie a technologické transfery
  • budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov
  • účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
  • podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu

SIEA k 6. 5. 2016 administrovala 35 ukončených výziev, ktoré sú súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci nich bolo zaregistrovaných 6014 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zmluvy so žiadateľmi boli podpísané k 1 807 projektom. Z uvedeného počtu bolo 1532 projektov zrealizovaných. Počas troch až piatich rokov po ukončení projektov SIEA monitoruje plnenie záväzných ukazovateľov.

S platnosťou od 1. januára 2014 administruje SIEA aj výzvy zamerané na podporu podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

Od 31. decembra 2011 administruje SIEA výzvy zamerané na podporu spoločných služieb pre podnikateľov, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). 

Od 11. júna 2011 administruje SIEA výzvy zamerané na inovácie a technologické transfery určené pre malých a stredných podnikateľov, ktoré dovtedy patrili do pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

Programové obdobie 2004 – 2006

V programovom období 2004 – 2006 prijala SIEA v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby a jeho opatrení zameraných na podporu podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu, podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie celkom 155 projektov, z toho bolo 124 projektov schválených.