Národné projekty

V rámci OP Kvalita životného prostredia realizuje SIEA štyri národné projekty zamerané na:

  • poskytovanie bezplatného energetického poradenstva
  • podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
  • vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov
  • rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Podpora inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

SIEA formou národného projektu Zelená domácnostiam II zabezpečuje podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Domácnosti majú možnosť získať poukážky, ktoré si následne uplatnia u oprávnených zhotoviteľoch pri dodávke a inštalácií zariadení. Podporované sú inštalácie fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečných kolektorov na ohrev vody, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

Bezplatné energetické poradenstvo

Aj v tomto programovom období pokračuje bezplatné energetické poradenstvo, ktoré vďaka finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov európskej únie poskytuje SIEA. Aktuálny projekt ŽIŤ ENERGIOU (2016 – 2023) nadväzuje na pilotný projekt realizovaný v rokoch 2009 – 2015 pod názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti. Záujemcovia môžu konzultovať svoje otázky telefonicky na bezplatnej linke, e-mailom a osobne v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú k dispozícii v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Energetickí konzultanti poskytujú odporúčania aj na výstavách a konferenciách. Súčasťou projektu sú aj rôzne podujatia a konferencie, semináre, diskusie, ale aj súťažné programyexkurzie a prednášky pre školy. Zároveň SIEA vydáva publikácie na tému úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov

Projekt Odborne o energii  je zameraný na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a vypracovanie auditov verejných budov, ktoré budú môcť ich prevádzkovatelia využiť pri ich obnove. Čiastočne projekt nazväzuje na projekt Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov, v rámci ktorého SIEA od roku 2013 vypracovala audity 250 verejných budov.

Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA od roku 2009, umožňuje sústreďovať údaje o spotrebách energie a analyzovať energetickú efektívnosť. Spracované údaje napomáhajú pri stanovení a vyhodnocovaní plánov energetickej efektívnosti. V rámci národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti sa pripravujú nové funkcionality, ktoré umožnia znížiť administratívne zaťaženie poskytovateľov údajov i prevádzkovateľa systému. Vďaka pripravovaným úpravám budú môcť poskytovatelia získať komplexnejší pohľad na ich monitorované údaje za predchádzajúce obdobia a budú mať možnosť porovnať vlastné údaje s priemernými hodnotami.