Národné projekty

V rámci OP Kvalita životného prostredia realizuje SIEA štyri národné projekty zamerané na:

  • poskytovanie bezplatného energetického poradenstva
  • podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
  • vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov
  • rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Podpora inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Dom s nainštalovanými solárnymi panelmi na streche

SIEA formou národného projektu Zelená domácnostiam II zabezpečuje podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Domácnosti majú možnosť získať poukážky, ktoré si následne uplatnia u oprávnených zhotoviteľoch pri dodávke a inštalácií zariadení. Podporované sú inštalácie fotovoltických systémov a veterných turbín s inštalovaným elektrickým výkonom do 10 kW, ďalej slnečných kolektorov na ohrev vody, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu.

Bezplatné energetické poradenstvo

Aj v tomto programovom období pokračuje bezplatné energetické poradenstvo, ktoré vďaka finančným prostriedkom zo štrukturálnych fondov európskej únie poskytuje SIEA. Aktuálny projekt ŽIŤ ENERGIOU (2016 – 2023) nadväzuje na pilotný projekt realizovaný v rokoch 2009 – 2015 pod názvom Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti. Záujemcovia môžu konzultovať svoje otázky telefonicky na bezplatnej linke, e-mailom a osobne v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, ktoré sú k dispozícii v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach. Energetickí konzultanti poskytujú odporúčania aj na výstavách a konferenciách. Súčasťou projektu sú aj rôzne podujatia a konferencie, semináre, diskusie, ale aj súťažné programyexkurzie a prednášky pre školy. Zároveň SIEA vydáva publikácie na tému úspor energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie

Vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a audity verejných budov

Projekt Odborne o energii  je zameraný na vybudovanie informačnej platformy energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva a vypracovanie auditov verejných budov, ktoré budú môcť ich prevádzkovatelia využiť pri ich obnove. Čiastočne projekt nazväzuje na projekt Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov, v rámci ktorého SIEA od roku 2013 vypracovala audity 250 verejných budov.

Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Ilustračný obrázok písacieho pera
Monitorovací systém energetickej efektívnosti, ktorý prevádzkuje SIEA od roku 2009, umožňuje sústreďovať údaje o spotrebách energie a analyzovať energetickú efektívnosť. Spracované údaje napomáhajú pri stanovení a vyhodnocovaní plánov energetickej efektívnosti. V rámci národného projektu Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti sa pripravujú nové funkcionality, ktoré umožnia znížiť administratívne zaťaženie poskytovateľov údajov i prevádzkovateľa systému. Vďaka pripravovaným úpravám budú môcť poskytovatelia získať komplexnejší pohľad na ich monitorované údaje za predchádzajúce obdobia a budú mať možnosť porovnať vlastné údaje s priemernými hodnotami.