Uskutočnené výzvy OP Integrovaná infraštrúktúra

(Do 12/2019 OP Výskum a inovácie)

 

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov bola uzavretá.

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov bola uzavretá.

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu bola uzavretá.

Výzva OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít bola zrušená.