Rozvody a distribúcia

Prechod do nového Informačného systému energetickej efektívnosti – (ďalej „ISEE“)

Pre povinné subjekty, ktoré ešte nezadávali údaje do ISEE, je pri prvom vstupe nevyhnutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára. Na e-mailovú adresu, ktorá bola zadaná v registračnom formulári, bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým je potrebné potvrdiť a bude registrácia v ISEE dokončená. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku je potrebné skontrolovať cca o 15 minút. Až po kliknutí odkazu v zadnej  emailovej schránke a vytvorení hesla, bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový ISEE.

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového ISEE (ak ste už zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

Manuál pre registráciu do ISEE: ISEE_prirucka_Registracia

 

Prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia distribučnej sústavy energie majú zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Súbor údajov o účinnosti prenosu a distribúcie a energetickej náročnosti

Tieto údaje sú kľúčové pre spracovanie ročnej správy o plnení akčného plánu a cieľov Slovenskej republiky, preto dovoľte aby sme spomenuli fakt, že ich včasným poskytnutím významne pomáhate spracovaniu údajov a naplneniu cieľa SR.

Údaje o účinnosti prenosu a distribúcie a energetickej náročnosti je potrebné zaslať každoročne do 30. apríla. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému (ISEE), do modulu ROZVODY. Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré ste si vytvorili pri registrácii do nového systému.

 

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z.  § 7 ods. 5 a 10 prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy 30. apríl –       príloha č. 4 a príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická účinnosť prenosu a distribúcie elektriny

321/2014 Z. z.  § 7 ods. 6 a 10 prevádzkovateľ prepravnej siete a prevádzkovateľ distribučnej siete 30. apríl –       príloha č. 6 a príloha č. 7 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prepravy a distribúcie plynu

321/2014 Z. z.  § 7 ods. 7 a 10 prevádzkovateľ potrubia na prepravu pohonných látok a prevádzkovateľ potrubia na prepravu ropy 30. apríl –       príloha č. 8 a príloha č. 9 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prepravy pohonných látok a ropy

321/2014 Z. z. § 7 ods. 8  a 10 prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla 30. apríl –       príloha č. 10 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická účinnosť rozvodu tepla

321/2014 Z. z. § 7 ods. 9  a 10 prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 30. apríl –       príloha č. 11 a príloha č. 12 vyhlášky MH SR č. 88/2015 Z. z.

–       energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu alebo prevádzky verejnej kanalizácie

2. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje o celkovej vlastnej spotrebe je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému (ISEE), do modulu CVS. Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste prihlasovacím menom (email) a heslom, ktoré ste si vytvorili pri registrácii do nového systému.

 

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

 Zákon č.  Paragraf č. Povinná osoba Termín Vykonávací predpis
321/2014 Z. z. § 24 ods. 2 a ods. 3 písm. d) prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete a distribútor energie 31. marec –          príloha č. 1 vyhlášky MH SR   č. 13/2016 Z. z

–          celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Kontakt pre viac informácií:

rozvody@siea.gov.sk

Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884

Vyhodnotenie výsledkov zistených na základe poskytnutých údajov v monitorovacom systéme súhrnne za Slovenskú republiku je publikované v Smerných číslach za energetiku za predošlý kalendárny rok, po verifikácii a uzávierke údajov.