Národný projekt Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Operačný program:
Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód projektu (ITMS):
310041P214
Dátum začatia a ukončenia projektu:
máj 2015 – december 2023
Nenávratný príspevok:
4 905 188,60 €

Cieľ projektu:

Cieľom národného projektu je vytvoriť novú funkcionalitu elektronického zberu dát, analýzu a následné vyhodnotenie údajov o spotrebe a úspore energií v jednotlivých oblastiach energetickej spotreby.

Nový Informačný systém energetickej efektívnosti (ďalej len „IS EE“) umožní vyhodnocovanie energetických úspor a z nich vyplývajúcich environmentálnych prínosov, ako aj spracovanie výstupov pre analýzy. Jeho prevádzka bude každoročne prinášať reálne poznatky o spotrebách a úsporách. Do prevádzky bol uvedený modul Portál úspor, ktorý priniesol prehľad o úsporách po sektoroch a jednotlivých opatreniach. Na základe zmonitorovaných údajov boli publikované niektoré smerné čísla v energetike, ktoré nájdete v časti Monitorovacie správy.

IS EE umožní zbierať údaje o investičnej náročnosti na jednotku usporenej alebo vyrobenej energie a na jednotku zníženia emisií skleníkových plynov, čím prispeje aj k investičnému rozhodovaniu pri projektoch energetickej efektívnosti a využitia zdrojov obnoviteľnej energie. Nové funkcionality umožnia porovnanie spotreby energie alebo výsledkov projektov s podobnými skupinami odberateľov energie.

Cieľom projektu je najmä zvýšenie interoperability softvérových systémov štátnej správy, napr. pomocou zavedenia jednoznačnej adresy budov a vytvorenia importu/exportu údajov z/do iných relevantných systémov, alebo vytvorením komunikácie s takýmito systémami. Systém IS EE bol zaevidovaný do Meta IS, pričom jeho testovanie a prevádzka sa plánujú vo vládnom cloude.

Prehľad plnenia merateľných ukazovateľov projektu k 31. 12. 2023

Kód: Názov: Merná jednotka: Celková cieľová hodnota: Skutočný stav kumulatívny: Príznak rizika: Plnenie:
P0758 Počet monitorovaných budov počet 15 000 20 052 Áno 134%
P0218 Počet nových funkcionalít monitorovacieho systému počet 9 9 Áno 100%
P0625 Rozšírený monitorovací systém nízkouhlíkových opatrení počet 1 1 Nie 100%

Projekt pomáha posunúť monitorovanie energetickej efektívnosti do kvalitatívnej úrovne štandardov Eurostatu, je dokumentovaný štatistický produkčný proces a jeho harmonizácia na model GSBPM.

Údaje spracovávané v rámci projektu NP RMEE, ktoré sú ďalej poskytované ŠÚ SR a následne Eurostatu, sú spracovávané v súlade s Kódexom postupov pre európsku štatistiku.

Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku (European statistics code of practice).