Národný projekt Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti

Operačný program:
Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód projektu (ITMS):
310041P214
Dátum začatia a ukončenia projektu:
máj 2015 – december 2023
Nenávratný príspevok:
5 031 848,73 €

Cieľ projektu:

Cieľom národného projektu je vytvoriť novú funkcionalitu elektronického zberu dát, analýzu a následné vyhodnotenie údajov o spotrebe a úspore energií v jednotlivých oblastiach energetickej spotreby.

Nový Monitorovací systém energetickej efektívnosti (ďalej len „MSEE“) umožní vyhodnocovanie energetických úspor a z nich vyplývajúcich environmentálnych prínosov, ako aj spracovanie výstupov pre analýzy. Jeho prevádzka bude každoročne prinášať reálne poznatky o spotrebách a úsporách.

MSEE umožní zbierať údaje o investičnej náročnosti na jednotku usporenej alebo vyrobenej energie a na jednotku zníženia emisií skleníkových plynov, čím prispeje aj k investičnému rozhodovaniu pri projektoch energetickej efektívnosti a využitia zdrojov obnoviteľnej energie. Nové funkcionality umožnia porovnanie spotreby energie alebo výsledkov projektov s podobnými skupinami odberateľov energie.

Cieľom projektu je najmä zvýšenie interoperability softvérových systémov štátnej správy, napr. pomocou zavedenia jednoznačnej adresy budov a vytvorenia importu/exportu údajov z/do iných relevantných systémov, alebo vytvorením komunikácie s takýmito systémami.