SIEA predstavila Slovenský klastrový monitor

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predstavila začiatkom apríla 2021 novú podstránku s názvom „Slovenský klastrový monitor“, ktorá bola vytvorená v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky s využitím skúseností a poznatkov medzinárodného projektu ClusterFY.

Platforma vznikla ako výsledok spolupráce tímu pracovníkov SIEA, manažérov jednotlivých klastrov, Únie klastrov Slovenska, Ministerstva hospodárstva SR a Slovak Business Agency. Vďaka všetkým zúčastneným aktérom, ktorí sa podelili o cenné informácie, sú k dispozícii údaje, ktoré  doteraz absentovali v slovenskom klastrovom ekosystéme. Projekt etablovania klastrovej platformy bol inšpirovaný nemeckým príkladom „Cluster Monitor Germany“, ktorého garantom je Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky.

Cieľom novej podstránky (https://www.inovujme.sk/sk/slovensky-klastrovy-monitor) je prezentovať klastrové organizácie ako relevantných partnerov pre orgány štátnej, verejnej správy a územnej samosprávy. Platforma súčasne demonštruje význam vplyvu klastrov na sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska a jeho regiónov a zhromažďuje dáta pre prípravu podkladov pre národné klastrové politiky. Slovenský klastrový monitor prináša informácie a novinky z oblasti klastrov, prezentuje podporné programy a schémy v gescii Ministerstva hospodárstva SR, poskytuje priestor pre odborné diskusie, a rovnako ponúka možnosti pre klastre, aby mohli ešte väčšou mierou propagovať vlastné aktivity.

„Ak budeme spoločne zvyšovať povedomie o význame klastrov pre národné hospodárstvo a pre rozvoj konkurencieschopnosti členov klastrových organizácií, dosiahneme, aby klastre na Slovensku získali také uznanie, aké majú v krajinách, kde už dávnejšie pochopili, že funkčné klastrové organizácie znamenajú nielen splnenú úlohu z akčného plánu, ale sú významným hráčom v oblasti inovácií, vzdelávania, zelenej ekonomiky a v ďalších oblastiach,“ uviedol riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA Artur Bobovnický.

Platforma má pomáhať klastrom aj v zapájaní sa do zahraničných projektov a pri certifikácii. Práve v oblasti medzinárodnej certifikácie prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy disponuje SIEA expertným tímom, ktorý dokáže previesť klastre cez labyrint kritérií a požiadaviek, ktoré je nutné splniť pre získanie bronzového, strieborného alebo zlatého odznaku excelencie.