Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina

Podľa § 5 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike povinný zúčastniť sa raz za päť rokov aktualizačnej odbornej prípravy.

Záujem o účasť na najbližšej aktualizačnej odbornej príprave môžete prejaviť zaslaním vyplneneného a podpísaného formulára žiadosti na adresu olmv@siea.gov.sk

Po vyhlásení najbližšieho termínu konania aktualizačnej odbornej prípravy Ministerstvom hospodárstva SR zašle SIEA informácie o mieste a čase konania odborne spôsobilej osobe elektronicky.

 

Najmenej sedem dní pred určeným termínom konania aktualizácie však musíte doručiť podpísaný originál žiadosti na adresu:

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

 

Informácie o aktualizačnej odbornej príprave si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Aktuálny termín:

20. – 22. máj 2024

Staršie termíny:

12. – 14. jún 2023

7. – 9. november 2022

28. február – 2. marec 2022

6. – 8. september 2021

14. – 16. jún 2021

2. – 4. marec 2021 – termín bol zrušený

5. – 7. október 2020 – termín bol zrušený

15. – 17. jún 2020

9. – 11. december 2019

10. – 12. jún 2019

25. – 27. jún 2018

20. – 22. november 2017

13. – 15. marec 2017

5. – 7. september 2016

13. – 14. jún 2016

29. február – 2. marec 2016

6. – 8. október 2015

1. – 3. júl 2015