Odborná spôsobilosť na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva č. 31/2014 z 15. decembra 2014 Slovenská inovačná a energetická agentúra zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra taktiež vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby.

 

Záujem o vykonanie skúšky môžete prejaviť zaslaním vyplneného formulára žiadosti na nižšie uvedenú adresu. Akonáhle bude vyhlásený termín konania skúšok, budeme Vás o tom informovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu aj s požadovanými prílohami podľa § 19 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručte najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky na adresu:

olmv@siea.gov.sk, prípadne poštou na:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Použite prosím priložený formulár žiadosti.

K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu o ukončení požadovaného vzdelania a kópiu dokladu o odbornej praxi podľa § 19 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

8. decembra 2023

6. decembra 2022

30. marca 2022 (pôvodne 6. decembra 2021)

10. a 11. decembra 2020

6. decembra 2019

13. decembra 2018

14. decembra 2017

8. decembra 2016

9. a 10. decembra 2015