Podmienky skúšok odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu aj s požadovanými dokladmi (kópia dokladu o ukončení požadovaného vzdelania podľa § 19 ods. 5 a kópia dokladu o odbornej praxi alebo čestné vyhlásenie podľa § 19 ods. 6 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) doručte najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky na adresu:

Mgr. Tomáš Doušek

Slovenská inovačná a energetická agentúra
odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

Použite prosím priložený formulár žiadosti

Písomnú a ústnu časť skúšky vykoná uchádzač v jeden deň. Uchádzači, ktorým z kapacitných dôvodov nebude na prihlásený termín doručená pozvánka na skúšku, budú pozvaní v nasledujúcom termíne konania skúšky.

Bližšie informácie o skúške si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735 674.

Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie:

a) znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich

 

1. poskytovanie garantovanej energetickej služby,
– Zákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– Vyhláška č. 99/2015 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby,
2. podnikanie v energetike,
– Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. podnikanie v tepelnej energetike,
– Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

b) odborných vedomostí o

 

1. metódach výpočtu úspor energie,
2. možnostiach a spôsoboch financovania garantovanej energetickej služby,
3. energetických analýzach a energetických auditoch,
4. navrhovaní projektov zameraných na energetickú efektívnosť,
5. prevádzke a údržbe energetických zariadení,
6. monitorovaní a hodnotení spotreby energie.