Predĺženie Výzvy na výber odborných hodnotiteľov OP II (OP VaI)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) aktualizovalo dňa 19.10.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 – Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, ktorá bola vyhlásená za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016
Dátum uzávierky výzvy:  otvorená

Kompletné znenie Výzvy aj s prílohami nájdete na stránke www.opvai.sk