Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Úlohou SIEA v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rokoch 2007-2013 bolo implementovať podporné opatrenia zamerané na:

  • zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
  • budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
  • inovačné aktivity v podnikoch
  • inovácie a technologické transfery
  • budovanie hnedých a zelených priemyselných parkov
  • účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
  • podnikateľské aktivity v cestovnom ruchu