Užitočné informácie pre prijímateľov

Ukončenie prevádzky verejnej časti ITMS II Portál k 31.1.2021

Opatrenie 1.3 Splnomocnenie o delegovaní právomocí SIEA.zip

Vykonanie verejného obstarávania

Náležitosti zmluvy s dodávateľom projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP

Aktualizácia č.6 Metodického pokynu CKO k určovaniu výšky vrátenia poskytnutého NFP 4.6.2015

Usmernenie k Verejnému obstarávaniu pre prijímateľov k uzatváraniu zmlúv na dodanie tovarov 19.11.2014

Usmernenie k spôsobu predkladania dokumentácie na administratívnu kontrolu VO 5.8.2014

Usmernenie k požiadavkám na spôsob určenia ceny v rámci verejného obstarávania 8.7.2014

Informácia o najčastejších nedostatkoch v procese verejného obstarávania 7.7.2014

Vyhláška ÚVO 1.2.2014

Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR 18.9.2013

Usmernenie k verejnému obstarávaniu 26.6.2013

Usmernenie k verejnému obstarávaniu 25.6.2013

Upozornenie k verejnému obstarávaniu v rámci OP KaHR 31.5.2013

Aktualizácia č.1 Metodického pokynu RO č. 12

Aktualizácia č.2 Metodického pokynu RO č. 12

Aktualizácia č.3 Metodického pokynu RO č. 12

Monitorovanie

V súvislosti s dodržiavaním podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP počas plynutia doby udržateľnosti projektu SIEA upozorňuje prijímateľov na povinnosť informovať SORO v prípade zmeny vlastníckych pomerov, a to bezodkladne potom, čo takéto zmeny alebo skutočnosti nastali.

SIEA v nadväznosti na zverejnenie materiálu: „Metodika uplatňovania sankčného mechanizmu pre projekty realizované z OP KaHR“ zo strany Riadiaceho orgánu pre OP KaHR nižšie uvádza adresu webového sídla MH SR, kde je materiál zverejnený.

Uvedená metodika pojednáva o jednotnom postupe SORO/RO v prípadoch porušenia povinností prijímateľa týkajúcich sa naplnenia/udržania merateľných ukazovateľov projektu, resp. splnenia podmienky vytvorenia čistého nárastu pracovných miest v podniku.

http://www.mhsr.sk/Sankčný%20mechanizmus/147703s

Usmernenie k Postupom monitorovania projektov po 31.01.2021 v nadväznosti na ukončenie prevádzky verejnej časti ITMS II Portál pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Následných monitorovacích správ projektov podporených z OP KaHR., 20.2.2018

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Moniorovacích správ projektu zo dňa 20.11.2014, s účinnosťou od 1.12.2014

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu zo dňa 27.8.2013, s účinnosťou od 1.10.2013

Usmernenie k vyplneniu a odoslaniu Monitorovacích správ projektu zo dňa 24.6.2011

Finančné riadenie – Usmernenia k ŽoP v rámci OP KaHR

Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Dodatok k usmerneniu podopatrenia 1.1.1

Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľkotrhoch, výstavách, obchodných misiách

Opatrenie 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov

Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Dodatok k usmerneniu opatrenia 2.2

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Dodatok k usmerneniu opatrenia 3.1

Právne oddelenie

Upozornenie – SIEA upozorňuje prijímateľov na zmenu prílohy č. 1 VZP pre vlastné a cudzie zdroje v rámci zmlúv o NFP vo výzve KaHR-21SP-1301.

 

Podklady k publicite