SIEA pripravila štúdiu Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

 

Intenzívnejšie zapojenie odvetví kreatívneho priemyslu do rozvoja slovenskej ekonomiky je výzvou v novom programovom období štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2014 – 2020. SIEA preto pripravila štúdiu mapujúcu kreatívny priemysel na Slovensku.


Štúdia „Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ vymedzuje chápanie kreatívnej ekonomiky a určuje jej hlavné odvetvia v podmienkach Slovenskej republiky. „Snažili sme sa sformulovať odporúčania pre lepšie nastavenie podporných nástrojov zamerných na rozvoj kreatívneho priemyslu v pripravovanom Operačnom programe Výskum a Inovácie,“ uviedol Miroslav Balog, riaditeľ odboru inovácií SIEA, ktorý je vedúci autorského tímu štúdie.

 

Vybrané časti štúdie boli použité ako podklad pre tvorbu strategického materiálu „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“, ktorý určuje rámec pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období. V materiáli, ktorý schválila vláda SR, sa uvádza, že jednou z priorít podporných politík v nasledujúcich rokoch je vytvoriť podmienky na rozvoj kreatívnych činností a zvýšiť podiel kreatívneho priemyslu na tvorbe HDP.

 

Podľa záverov štúdie bude nevyhnutné dobudovať potrebnú infraštruktúru v kreatívnych a co-workingových centrách, implementovať mechanizmy umožňujúce medzisektorovú spoluprácu a medzisektorovú mobilitu, vytvárať predpoklady pre transformáciu lokálnych koncentrácií kreatívnych firiem na integrované klastre a pripraviť špecializované programy zamerané na rozvoj kreatívneho priemyslu. Zároveň je nutné vytvoriť podmienky pre efektívnu internacionalizáciu úspešných projektov a podporovať a aj priamo v školách zaviesť systematické opatrenia zamerané na rozvoj kreativity a podnikateľských zručností. Pri implementácii navrhovaného systému podpory rozvoja a intenzívnejšie komerčného zhodnotenia výsledkov kultúrneho a kreatívneho priemyslu bude podľa štúdie zásadné synchronizovať nastavenie pomoci i jednotlivé kroky Ministerstva hospodárstva SR s  Ministerstvom kultúry SR a s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.