Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur.

Cieľom oboch výziev je mobilizovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií. Podpora financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR umožní  zvýšiť podiel inovačných podnikov a uľahčí prenos znalostí, technológií a inovácií.

„V štátoch s robustným inovačným ekosystémom sa v praxi osvedčila spolupráca medzi súkromným sektorom, ktorý pre udržanie konkurencieschopnosti má potrebu inovovať, výskumnými a inovačnými kapacitami a vládou. Tieto dve výzvy idú touto cestou a podávajú ruku sektoru malého a stredného podnikania,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec.

Administrátorom výziev a žiadostí je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá má viacročné skúsenosti s implementáciou voucherovej podpory. „Vouchery podnikateľom uľahčujú hľadanie spoľahlivých odborných partnerov. V mnohých prípadoch sú motiváciou aj pre tých, ktorí investície do inovácií z rôznych dôvodov odkladali. Maximálna výška voucheru pre jeden podnik je 15 000 eur a pokryť môže až 85 % oprávnených výdavkov. Možnosti využitia sú pritom široké a prvé pozitívne skúsenosti často vedú k ďalším užitočným kontraktom,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Digitálne vouchery bude možné využiť na vypracovanie návrhov individualizovaných riešení pre podniky v konkrétnych oblastiach, napríklad pri automatizácii, optimalizovaní interných procesov, digitalizácii priemyslu, výroby či financií, ale aj pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti či využívaní umelej inteligencie. Alokácia tejto výzvy je 12,195 mil. eur.

Podpora v rámci výzvy na inovačné vouchery bude zameraná na spoluprácu malých a stredných podnikov s potenciálom zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a procesov s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno–vývojových služieb a samosprávami. Inovačné vouchery je možné využiť aj na úhradu poplatkov súvisiacich s ochranou priemyselného vlastníctva. Alokácia výzvy je 7,622 mil. eur.

„Jedným z problémov inovačnej výkonnosti Slovenska je nízka inovačná aktivita malých a stredných podnikov. Vouchery patria k overeným spôsobom ako k firmám dostať rýchlo a jednoducho nástroj na dočasné zníženie rizika spojeného s inovovaním a investíciou do nových technológií alebo postupov. Pri oboch výzvach sa nám v spolupráci so SIEA podarilo znížiť administratívnu náročnosť na nevyhnutné minimum. Takmer 20 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti tak bude smerovať na podporu inovačných aktivít a digitalizácie malých a stredných podnikov s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,” uviedla generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority na Úrade vlády SR Michaela Kršková.

Ministerstvo hospodárstva SR spravuje databázy riešiteľov, z ktorých si žiadatelia o voucher môžu (ale aj nemusia) vybrať subjekt na vyriešenie ich konkrétneho zadania súvisiaceho s jeho inovačnými alebo digitálnymi aktivitami.

Žiadosti sa prijímajú pre obe výzvy od 14. augusta 2023. K uzavretiu jednotlivých výziev dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia vykonávateľa.

Výzvy spolu so všetkými relevantnými dokumentmi je možné nájsť na stránke Úradu vlády SR:

Výzva na digitálne vouchery
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-digitalne-vouchery/

Výzva na inovačné vouchery
https://vaia.gov.sk/2023/07/14/vyzva-inovacne-vouchery/

 

Kontakt pre viac informácií k výzvam:
vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

Konkrétne otázky k vyhláseným výzvam je možné zasielať na uvedenú e-mailovú adresu. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k informáciám pre všetkým záujemcov budú odpovede na najčastejšie otázky priebežne zverejňované na príslušných webových stránkach venovaných výzvam na vaia.gov.sk.

Záznam z tlačovej besedy