Dotácie na podporu činnosti priemyselných klastrov


Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo 16. 9. 2013 výzvu na predkladanie o žiadostí o príspevky určené na zintenzívnenie činnosti priemyselných klastrov. O dotácie v hodnote 10- až 40-tisíc € môžu klastrové organizácie požiadať do 16. októbra 2013.

 

Finančné príspevky budú poskytované na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Dotácie vo výške maximálne 60 % oprávnených nákladov na projekt majú slúžiť na zefektívnenie vzájomnej spolupráce, expertných činností a prezentáciu priemyselných klastrových organizácií, ako aj ich zapájanie sa do medzinárodných projektov a sietí.

 

Dotácie formou pomoci de minimis budú poskytované v súlade so Schémou na podporu priemyselných klastrových organizácií. Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci schémy na rok 2013 je 200 000 €. Žiadosti môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je vykonávateľom schémy pomoci.

 

Podporené môžu byť projekty neinvestičného charakteru zamerané na vzdelávanie, prezentáciu priemyselných klastrov a ich členov prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, ako aj na vytváranie spoločnej expertnej bázy, technologických máp priemyselných klastrov, stratégie priemyselných klastrov a expertné činnosti. Finančnú pomoc je možné využiť aj pri zabezpečení účasti priemyselných klastrov v medzinárodných projektov a sieťach. Oprávnenými sú výdavky na cestovné, externú poradenskú činnosť, služby, vzdelávacie aktivity, ako aj výdavky súvisiace s organizáciou a účasťou na výstavách.

 

V zahraničí sa často práve na klastrové organizácie obracajú investori, keď chcú vstúpiť na nový trh a zisťujú možnosti lokálnych subdodávateľov. „Veríme, že aj vďaka dotačnej schéme sa rozšíria možnosti slovenských klastrov pri zabezpečení prezentácie a vzdelávania jednotlivých členov,“ uviedla  generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako dodala, členská základňa slovenských klastrov väčšinou združuje domácich podnikateľov, ktorým by mala finančná pomoc pomôcť pri presadení vlastných výrobkov a služieb.

 

SIEA sa problematike klastrov venuje dlhodobo. Okrem analýzy potenciálu klastrov SIEA pripravila a priebežne dopĺňa databázu slovenských technologických klastrov. Aktuálne SIEA participuje na dvoch medzinárodných projektoch zameraných na spoluprácu klastrov. Pri projekte ClusterCOOP  sa podieľa na zlepšení podmienok pre využitie inovačného potenciálu klastrov a cieľom projektu CENTRAMO je zvýšenie kvality riadenia klastrov. V rámci tohto projektu získali dvaja špecialisti SIEA medzinárodné certifikáty na porovnávanie klastrov.

 

Podrobnejšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií sú zverejnené webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v časti dotácie a na stránke SIEA v časti Inovácie.