Technologické klastre

ABC – Academic Business Cluster

Bratislavský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 13.12.2011

Sídlo: Bratislava

Vízia:  Podpora kooperácie akademickej obce s podnikateľskými subjektmi a subjektmi verejnej správy. V rámci aktivít sa zameriava na vyhľadávanie a podporu talentov z radov študentov univerzít aj stredných škôl SR, podporu start up tímov, sprostredkovanie výskumných kapacít na výskum trhu, testovanie nových výrobkov, inovácií a služieb, prípravu a organizáciu vedecko-výskumných a vývojových grantových projektov, podpora prezentácie výsledkov výskumných a vývojových činností na verejnosti cez rôzne workshopy, printové média a portály o vede a výskum.

1. slovenský strojársky klaster

Banskobystrický kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 4.11.2008

Sídlo: Detva

Vízia: Vybudovať vysoko prestížnu a modernú strojárenskú základňu pripravenú z hľadiska ľudských zdrojov, nových technológií a inovácií na vznik subdodávateľských reťazcov v oblasti strategických projektov pre výroby stavebných strojov, dopravný priemysel, lesníctvo a poľnohospodárstvo.

Automobilový klaster – západné Slovensko

Trnavský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 7.12.2007

Sídlo: Trnava

Vízia: Cieľom Automobilového klastra – západné Slovensko je stať sa dôveryhodným partnerom pre členov, ale aj pre regionálne, národné a medzinárodné autority, prepojiť požiadavky výroby s akademickým a vedecko- výskumným prostredím a pomôcť malým a stredným podnikom presadiť sa na zahraničných trhoch a zapojiť ich do medzinárodných projektov v oblasti inovácií a transferu technológií.

BITERAP klaster

Košický kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 30.11.2004

Sídlo: Košice

Vízia: Ponúknuť orgánom štátnej a verejnej správy ITC podporu ich procesov, najmä dostupnou formou ASP. Podporiť komunikačné a riadiace procesy teamov a komunít, ktoré vyžadujú vyšší stupeň zabezpečenia dôvernosti informácií riešeniami, ktoré nie sú na báze najrozšírenejších SW produktov na trhu.

Elektrotechnický klaster – západné Slovensko

Trnavský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 23.5.2008

Sídlo: Galanta

Vízia: Klaster ako prvok prispievajúci k rozvoju svojich členov prostredníctvom spolupráce na rôznych inovačných a vzdelávacích projektoch financovaných z verejných zdrojov a ponúkajúci servis pre členov klastra pri tvorbe a manažmente projektov.

Energetický klaster Prešovského kraja

Prešovský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 13.7.2012

Sídlo: Prešov

Vízia: Rozvoj kraja v oblasti energetiky s využitím alternatívnych zdrojov energií pri dosiahnutí maximálnej energetickej efektívnosti vo vlastnom podnikateľskom prostredí.  Vytvorená platforma má pri zhodnotení ekonomických i environmentálnych kritérií dokázať navrhnúť a aplikovať také  riešenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť kraja a napomôžu k jeho rozvoju.

Klaster AT+R

Prešovský kraj

Právna forma: záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 14.7.2010

Sídlo: Košice

Vízia: Koncentrovať rozvojové kapacity výskumu, výroby, dodávateľských a inžinierskych činností, pre prehĺbenie tuzemskej odborovej profilácie a účasti v medzinárodných zoskupeniach pre oblasť automatizačnej techniky a robotiky. Klaster ako katalyzátor efektívnejšieho a dynamickejšieho výkonu vlastných činností členov klastra ako aj podporovateľ inovačných stratégií v regiónoch PO-KE-ZA s cieľom zvyšovať zamestnanosť, rast kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti automatizačnej techniky a robotiky, a rozširovania medzinárodnej spolupráce.

Košice IT Valley z.p.o

Košický kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 6.3.2007

Sídlo: Košice

Vízia: Podpora znalostného trojuholníka Univerzita – samospráva – IT sektor s dôrazom na podporu skvalitnenia výučby informačných technológií na akademickej pôde, tvorba inovácii na pôde Regionálnych informačných centier (RIC) a spolupráca s inými klastrami v zahraničí.

Národný energetický klaster NEK

Bratislavská kraj
Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb
Dátum vzniku: 15.03.2012
Sídlo: Bratislava
Vízia: Klaster je modernou prierezovou štruktúrou právnických subjektov na princípe vzájomnej podpory a kooperácie s cieľom zabezpečovať energetické ekologické, environmentálne a súvisiace inovatívne činnosti pre zvyšovanie konkurencieschopnosti členov a partnerov – podnikateľov, miest a obcí, združení a asociácií.

Slovenský plastikársky klaster

Nitriansky kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 23.3.2009

Sídlo: Nitra

Vízia: Klaster ako prvok rozvoja plastikárskeho priemyslu zameraný na zvyšovanie spolupráce a konkurencieschopnosti členov, podporu špecializácie, rozvoja spoločných aktivít a ako ústredný prvok spolupráce s externým prostredím v oblasti legislatívy, transferu technológií a medzinárodnej spolupráce, ako aj komunikácie s finančnými inštitúciami.

Z@ict

Žilinský kraj

Právna forma: Záujmové združenie právnických osôb

Dátum vzniku: 30.6.2008

Sídlo: Žilina

Vízia: Zlepšovanie kvality života obyvateľov Žilinského regiónu, zvyšovanie jeho prosperity a atraktivity, ako aj podporovanie konkurencieschopnosti inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií a súvisiacich služieb v Žilinskom samosprávnom kraji.