Zástupcovia technologických agentúr rokujú v Bratislave o možnostiach, ako zefektívniť podporu inovatívnych projektov


Možnostiam, ako zrýchliť a zefektívniť procesy pri hodnotení projektov zameraných na výskum, vývoj a inovácie, je venovaný medzinárodný workshop členov Európskej asociácie inovačných agentúr (TAFTIE), ktorý sa koná dnes 28. 11. 2014 v Bratislave. Podujatie pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Na podujatí s názvom Lean Innovation Agences sa zúčastnia odborníci z Izraelu, Holandska, Rakúska, Čiech, Maďarska a Poľska. Skúsenosti významných technologických agentúr budú môcť zdieľať aj pozvaní zástupcovia zo slovenských riadiacich orgánov niektorých operačných programov, ktoré pracujú s prostriedkami európskych štrukturálnych fondov.

„Pre nové programové obdobie je potrebné zefektívniť súčasný systém podpory výskumných, vývojových a inovačných projektov. Cieľom workshopu je inšpirovať sa a získať podnety z hodnotiacich a implementačných procesov zavedených v rámci zahraničných inovačných agentúr,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Workshop v Bratislave nadväzuje na prechádzajúce jesenné spoločné podujatie zástupcov technologických a inovačných agentúr V4, ktoré iniciovala Technologická agentúra Českej republiky. Členské agentúry TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) sú v jednotlivých krajinách zodpovedné za nastavenie a správu mechanizmov podporujúcich technologický rozvoj a inovácie. Členmi združenia sú najvyspelejšie národné technologické a inovačné agentúry z 279 krajín. SIEA sa za Slovenskú republiku stala členom združenia v tomto roku.

„Zavádzanie inovatívnych technológií do praxe je beh na dlhé trate, ale pre realizáciu skutočne inovatívnych zámerov je veľmi dôležité znížiť administratívnu záťaž a časovú náročnosť pri posudzovaní projektov. Preto sa snažíme definovať bariéry, ktoré brzdia implementáciu projektov, a nájsť riešenia,“ uviedol riaditeľ Sekcie inovácií SIEA Miroslav Balog.

 

SIEA od roku 2007 administruje výzvy z európskych fondov zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií a podporu aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja v podnikoch. Zároveň sa podieľa na zabezpečení štátnej podpory inovačných procesov v podnikoch prostredníctvom inovačných voucherov a dotácií pre priemyselné klastre.