Výskumno-vývojové pracoviská, ktoré chcú riešiť projekty hradené inovačnými voucherami, sa môžu prihlásiť do konca augusta


Výskumno-vývojové pracoviská na Slovensku sa môžu do 31. augusta 2013 prihlasovať do databázy oprávnených riešiteľov projektov, ktoré budú zaplatené prostredníctvom štátom dotovaných poukážok, tzv. inovačných voucherov. Termín na predkladanie žiadostí riešiteľov o zaradenie do databázy bol predĺžený o mesiac.

 

Žiadosti je potrebné zaslať  na adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá spolu s Ministerstvo hospodárstva SR nový administratívne nenáročný mechanizmus podpory pripravila.

 

Poukážky majú umožniť intenzívnejšiu spoluprácu medzi podnikateľmi a vysokými školami, ústavmi Slovenskej akadémie vied a súkromnými výskumno-vývojovými pracoviskami. Hodnota jedného vouchera, o ktorý sa budú môcť uchádzať malí a strední podnikatelia, je 3500 €. O jeho preplatenie bude možné požiadať do konca novembra 2013. Celkom je na vouchery pre malých a stredných podnikateľov vyčlenených tento rok 100-tisíc €.

 

„Záujem registrujeme najmä od univerzitných a akademických pracovísk, no výzva je otvorená aj pre súkromné vedecké pracoviská, ktoré sa môžu vďaka prihláseniu do zoznamu tiež zviditeľniť a rozšíriť si klientelu,“ uviedla mesiac po vyhlásení výzvy generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Ako zdôraznila, cieľom podporného mechanizmu je naštartovať záujem podnikateľov o výskumné a vývojové služby, preto sú podmienky schémy pomoci de minimis, vrátane prihlasovania sa do zoznamu oprávnených organizácií,  spojené s minimom administratívy. Záujemcovia majú dokladovať tri riešené výskumno-vývojové projekty formou záverečnej správy, alebo kópiou prihlášky patentu či priemyselného vzoru.

 

Po zverejnení zoznamu prihlásených pracovísk, ktoré splnili kritériá, bude nasledovať výzva pre malých a stredných podnikateľov. Vouchery v hodnote 3500 € môžu využiť podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. €.  V prihláške stačí uviesť názov projektu, predpokladané celkové náklady projektu a krátke predstavenie projektu. Ak budú požiadavky podnikateľov, ktorí splnili podmienky schémy pomoci de minimis, presahovať vyčlenenú sumu, o podporených projektoch sa rozhodne losovaním. V komisii budú zástupcovia ministerstva hospodárstva, SIEA, predstaviteľ Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií a jeden zástupca Združenia podnikateľov Slovenska.